ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ (2555)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเอก      จำนวน 82 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 1023203 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1024205 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1024206 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1024904 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ 1024905 สัมมนาทางด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ 1043204 การสร้างแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผลทางวิทยาศาสตร์      2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ 4000113 ปรัชญาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์      2(2-0-4)
วิชาเอกบังคับ 4011305 ฟิสิกส์ 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4011306 ฟิสิกส์ 2      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4013303 ไฟฟ้าและพลังงาน      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4021109 หลักเคมี 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4021110 ปฏิบัติการหลักเคมี 1      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4021111 หลักเคมี 2      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4021112 ปฏิบัติการหลักเคมี 2      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4031101 ชีววิทยา 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4031102 ชีววิทยา 2      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4042101 ดาราศาสตร์และอวกาศ      2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ 4053101 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4061104 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4091112 คณิตศาสตร์เบื้องต้น      4(4-0-8)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024605 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024606 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1023216 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1024619 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1551613 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1      3(3-0-6)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1551614 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4012102 อุณหพลศาสตร์      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4012103 กลศาสตร์ 1      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4012104 ฟิสิกส์แผนใหม่      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4012110 คลื่นและการสั่นสะเทือน      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4013305 พลังงานและสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4022201 เคมีอนินทรีย์ 1      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1      1(0-2-1)
วิชาเอกเลือก 4022307 เคมีอินทรีย์ 1      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4022308 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1      1(0-2-1)
วิชาเอกเลือก 4022503 ชีวเคมี 1      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4022504 ปฏิบัติการชีวเคมี 1      1(0-2-1)
วิชาเอกเลือก 4022622 เคมีวิเคราะห์ 1      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4022623 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1      1(0-2-1)
วิชาเอกเลือก 4032401 พันธุศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4033106 นิเวศวิทยา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4033107 วิวัฒนาการ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4033109 อนุกรมวิธาน      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4033605 เทคโนโลยีชีวภาพ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4034207 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4052101 ธรณีวิทยาทั่วไป      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4091101 คณิตศาสตร์ 1      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4091102 คณิตศาสตร์ 2      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4091106 แคลคูลัสเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาชีพครู      จำนวน 52 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      2(1-2-3)
วิชาชีพครูบังคับ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาชีพครูบังคับ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1022303 หลักการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1024801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1024802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1051204 จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับครู      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      2(1-2-3)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู      2(2-0-4)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      2(2-0-4)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      2(1-2-3)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      2(2-0-4)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu