ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 48 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1052201 จิตวิทยาสำหรับครูและการศึกษาพิเศษ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาเอก      จำนวน 80 หน่วยกิต
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023205 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สังคมศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1024216 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนสังคมศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1024908 สัมมนาทางด้านการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1024909 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1521102 ปรัชญาและศาสนา      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1522218 พุทธธรรม      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1642102 ประวัติศาสตร์ไทย      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1643205 สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2503101 ท้องถิ่นศึกษา      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2531102 หลักสังคมวิทยา      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2533201 ประชากรศึกษา      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2533203 ประชาคมอาเซียน      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2541401 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2551105 การเมืองและการปกครองของไทย      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2563501 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 3591102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5683101 ภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1521211 พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1523101 ศาสนาเปรียบเทียบ      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 2532102 สังคมและวัฒนธรรมไทย      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 2533102 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 2544207 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 2551102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 2561301 กฎหมายแพ่ง:หลักทั่วไป      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 2573301 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม      3(3-0-6)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024607 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024608 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1641207 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน      2(2-0-4)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1642306 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่      2(2-0-4)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 2541301 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก      3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต
0000007 เลือกเสรี 3 นก.      3(3-0-6)ติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu