ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 33 หน่วยกิต
4011105 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1      3(3-0-6)
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1      1(0-2-1)
4011107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      3(3-0-6)
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      1(0-2-1)
4021116 เคมีสำหรับวิศวกร      3(3-0-6)
4021117 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร      1(0-2-1)
4091607 พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม      3(3-0-6)
4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6)
7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม      3(2-2-5)
7001102 การฝึกพื้นฐานวิศวกรรม      3(1-4-4)
7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7002103 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 60 หน่วยกิต
7071102 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม      3(3-0-6)
7071601 ระบบการจัดการพลังงานในเครือข่ายอัจฉริยะ      3(3-0-6)
7072101 วัสดุวิศวกรรมพลังงาน      3(3-0-6)
7072102 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
7072103 การจัดการในงานอุตสาหกรรมพลังงาน      3(3-0-6)
7072201 อุณหพลศาสตร์ในงานวิศวกรรม      3(3-0-6)
7072202 กลศาสตร์ของไหลในงานวิศวกรรม      3(3-0-6)
7072301 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6)
7072901 การออกแบบทางวิศวกรรม      3(3-0-6)
7073101 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6)
7073201 การถ่ายเทความร้อนในงานวิศวกรรม      3(3-0-6)
7073202 การอนุรักษ์พลังงานในระบบเครื่องกล      3(0-6-3)
7073204 ระบบปรับอากาศและการทำความเย็น      3(0-6-3)
7073301 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า      3(0-6-3)
7073402 เครื่องมือตรวจวัดในระบบการจัดการพลังงานในปัจจุบัน      3(0-6-3)
7073901 สถิติและการวิจัยสำหรับวิศวกรรม      3(3-0-6)
7074101 ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน      3(3-0-6)
7074501 ต้นกำลังพลังงาน      3(3-0-6)
7074901 นวัตกรรมวิศวกรรมการจัดการพลังงาน      3(0-6-3)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 9 หน่วยกิต
7073802 วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงานความร้อน      3(0-6-3)
7073803 วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงานไฟฟ้า      3(0-6-3)
7074102 ธุรกิจและการตลาดอุตสาหกรรมพลังงาน      3(0-6-3)
7074601 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน      3(0-6-3)
7074701 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงสีเขียว      3(0-6-3)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 7074801 การเตรียมฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ      1(0-2-1)
เลือก 7074802 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน      6(0-36-0)
เลือก 7074803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 1      6(0-36-0)
เลือก(เทียบโอน) 7074804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 2      3(0-18-0)
เลือก(เทียบโอน) 7074902 กรณีศึกษาทางด้านวิศวกรรมการจัดการพลังงาน      3(0-6-3)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu