ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 30 หน่วยกิต
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1      1(0-2-1)
4011107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      3(3-0-6)
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      1(0-2-1)
4021116 เคมีสำหรับวิศวกร      3(3-0-6)
4021117 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร      1(0-2-1)
4091402 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1      3(3-0-6)
4092402 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2      3(3-0-6)
4093402 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3      3(3-0-6)
7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม      3(2-2-5)
7001102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม      3(2-2-5)
7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 52 หน่วยกิต
7061201 วงจรไฟฟ้า 1      3(3-0-6)
7062101 คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6)
7062102 วิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6)
7062201 วงจรไฟฟ้า 2      3(3-0-6)
7062202 วงจรอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
7062203 วงจรดิจิตอลและตรรกพื้นฐาน      3(2-2-5)
7062301 เครื่องมือวัดและการวัดทางวิศวกรรมไฟฟ้า      3(2-2-5)
7062302 การประมวลสัญญาณ      3(3-0-6)
7062303 เครื่องจักรกลไฟฟ้าพื้นฐาน      3(2-2-5)
7062401 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ      3(2-2-5)
7063201 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง      3(2-2-5)
7063202 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
7063203 การออกแบบวงจรดิจิตอลขั้นสูง      3(2-2-5)
7063301 วิศวกรรมระบบควบคุม      3(3-0-6)
7063401 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)
7063901 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1      1(0-2-1)
7064901 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2      3(1-4-4)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
7063402 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
7063403 การเขียนโปรแกรมประสานไมโครคอมพิวเตอร์กับฮาร์ดแวร์      3(2-2-5)
7063404 วงจรรวม      3(3-0-6)
7064201 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงานทดแทน      3(2-2-5)
7064401 ระบบสมองกลฝังตัว      3(2-2-5)
7064402 การประมวลสัญญาณภาพ      3(2-2-5)
7064902 หัวข้อพิเศษสำหรับงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7064803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7064804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 7064801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 7064802 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         http://industrial.uru.ac.th/

         Electronics Engineering Subjects / https://web.facebook.com/groups/114163965907848/?ref=bookmarks

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu