ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 30 หน่วยกิต
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1      1(0-2-1)
4011107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      3(3-0-6)
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      1(0-2-1)
4021116 เคมีสำหรับวิศวกร      3(3-0-6)
4021117 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร      1(0-2-1)
4091402 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1      3(3-0-6)
4092402 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2      3(3-0-6)
4093402 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3      3(3-0-6)
7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม      3(2-2-5)
7001102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม      3(2-2-5)
7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
วิชาชีพบังคับ      จำนวน 52 หน่วยกิต
7052101 กำลังวัสดุ      3(3-0-6)
7052102 เทคโนโลยีคอนกรีตและปฏิบัติงานก่อสร้าง      3(2-2-5)
7052103 การทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง      3(2-2-5)
7052104 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก      3(3-0-6)
7052201 ปฐพีกลศาสตร์      3(3-0-6)
7052301 การสำรวจในงานก่อสร้าง      3(2-2-5)
7052401 การบริหารงานก่อสร้าง      3(3-0-6)
7052402 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อการบริหารงานก่อสร้าง      3(3-0-6)
7053401 กฎหมายและจริยธรรมในงานก่อสร้าง      3(3-0-6)
7053402 การประมาณราคาในงานก่อสร้าง      3(3-0-6)
7053403 เทคโนโลยีระบบอาคาร      3(3-0-6)
7053404 การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง      3(3-0-6)
7053405 การบริหารเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง      3(3-0-6)
7053406 การปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้าง      3(3-0-6)
7053901 โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1      1(0-2-1)
7054401 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง      3(3-0-6)
7054901 โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2      3(1-4-4)
วิชาเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
7053501 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
7054402 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารงานก่อสร้าง      3(2-2-5)
7054403 การบริหารงานก่อสร้างเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์      3(3-0-6)
7054404 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและการวิบัติของโครงสร้าง      3(3-0-6)
7054902 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง      3(2-2-5)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7054802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7054804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารงานก่อสร้าง      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 7054801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 7054803 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu