ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ      จำนวน 31 หน่วยกิต
4021501 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ      3(2-2-5)
4021701 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ      3(2-2-5)
4031603 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข      3(2-2-5)
4071101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1      2(1-2-3)
4071102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2      2(1-2-3)
4071305 โภชนาการสาธารณสุข      3(3-0-6)
4071306 การสาธารณสุขเบื้องต้น      3(3-0-6)
4072210 สุขภาพจิตชุมชน      3(3-0-6)
4072214 สังคมวิทยาการสาธารณสุข      3(3-0-6)
4073619 ชีวสถิติสำหรับงานสาธารณสุข      3(2-2-5)
วิชาชีพสาธารณสุข      จำนวน 30 หน่วยกิต
4072326 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      3(2-2-5)
4073226 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ      3(2-2-5)
4073301 หลักการควบคุมโรค      3(3-0-6)
4073336 อนามัยสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
4073337 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข      3(3-0-6)
4073415 วิทยาการระบาด      3(2-2-5)
4073524 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข      3(2-2-5)
4073620 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข      3(3-0-6)
4074336 จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 34 หน่วยกิต
4072327 การส่งเสริมสุขภาพ      3(2-2-5)
4072516 สุขภาพทางเลือก      3(2-2-5)
4072517 การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 1      2(1-2-3)
4072518 การตรวจประเมินและการบำบัดโรคเบื้องต้น 2      2(1-2-3)
4073104 เภสัชวิทยาบื้องต้นในงานสาธารณสุข      3(2-2-5)
4073225 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 2      3(2-2-5)
4073522 สุขภาพผู้สูงอายุ      3(3-0-6)
4074337 การบริหารงานสาธารณสุข      3(3-0-6)
4074426 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข      3(2-2-5)
4074912 การสัมมนาสาธารณสุข      2(1-2-3)
4074913 โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 1      2(1-2-3)
4074914 โครงการวิจัยทางสาธารณสุข 2      2(1-2-3)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 4074801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางสาธารณสุข      1(0-2-1)
เลือก 4074803 สหกิจศึกษาทางสาธารณสุข      6(0-36-0)
เลือก 4074804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางสาธารณสุข      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu