ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 28 หน่วยกิต
5501202 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      3(2-2-5)
5504903 โครงการภาคนิพนธ์ 1      1(0-2-1)
5504904 โครงการภาคนิพนธ์ 2      3(2-2-5)
5511201 เขียนแบบพื้นฐาน      3(2-2-5)
5511202 เครื่องมือพื้นฐานทางเทคโนโลยีและการใช้งาน      3(2-2-5)
5513302 การจัดการความปลอดภัย      3(3-0-6)
5513502 การบริหารคุณภาพในองค์กร      3(3-0-6)
5513524 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน      3(3-0-6)
5514314 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 51 หน่วยกิต
5571101 พื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า      3(3-0-6)
5571102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า      3(3-0-6)
5571103 วิเคราะห์วงจรกระแสตรง      3(2-2-5)
5571104 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม      3(2-2-5)
5571108 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า      3(2-2-5)
5572101 วิเคราะห์วงจรกระแสสลับ      3(2-2-5)
5572102 เขียนแบบไฟฟ้า      3(2-2-5)
5572201 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์      3(2-2-5)
5572207 ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม      3(2-2-5)
5572209 การติดตั้งและประมาณการทางไฟฟ้า      3(2-2-5)
5572307 เทคโนโลยีเครื่องกลกระแสตรง      3(2-2-5)
5572308 เทคโนโลยีเครื่องกลกระแสสลับ      3(2-2-5)
5573105 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6)
5573201 การวัดและทดสอบในงานเทคโนโลยีไฟฟ้า      3(2-2-5)
5573202 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)
5573402 การผลิต ส่งจ่าย และจำหน่ายทางไฟฟ้า      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
5573502 การควบคุมพลังงานในเครื่องกลไฟฟ้า      3(2-2-5)
5574501 ระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า      3(2-2-5)
5574502 เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชุมชน      3(2-2-5)
5574503 การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ      3(2-2-5)
5574505 เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้า      3(3-0-6)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5574804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีไฟฟ้า      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5574805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 1      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 5574802 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 5574803 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เทียบโอน) 5574804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีไฟฟ้า      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เทียบโอน) 5574806 กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีไฟฟ้า      3(0-6-3)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เทียบโอน) 5574807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 2      3(0-18-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu