ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 33 หน่วยกิต
5501202 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
5502101 พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5503101 การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5511201 การเขียนแบบอุตสาหกรรม      3(2-2-5)
5511202 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน      3(1-4-4)
5511401 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5511402 สถิติในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5513302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5542301 วัสดุอุตสาหกรรม      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 49 หน่วยกิต
5504904 โครงงานปริญญานิพนธ์ 2      3(1-4-4)
5681101 ภูมิศาสตร์กายภาพเพื่องานสำรวจ      3(3-0-6)
5681102 แผนที่และการแปลความหมาย      3(2-2-5)
5681104 แนวคิดทางภูมิศาสตร์      3(3-0-6)
5681301 สำรวจเบื้องต้น      3(2-2-5)
5682101 ภาพถ่ายทางอากาศและการแปลตีความภาพ      3(2-2-5)
5682103 ระบบกำหนดตำแหน่งพิกัดบนพื้นผิวโลก      3(2-2-5)
5682104 วิธีการสถิติเพื่องานภูมิสารสนเทศ      3(3-0-6)
5682201 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์      3(2-2-5)
5682203 การสำรวจระยะไกล      3(2-2-5)
5682301 การสำรวจขั้นสูง      3(2-2-5)
5682302 การจัดทำแผนที่โดยใช้คอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
5683202 การเขียนโปรแกรมภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5)
5683203 โลจิสติกส์ภูมิสารสนเทศ      3(3-0-6)
5683206 การบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต      3(2-2-5)
5683402 การออกแบบผังเมือง      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
5682106 การจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวไทย      3(3-0-6)
5682202 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร      3(2-2-5)
5683204 ภูมิสารสนเทศสำหรับแผนที่ภาษี      3(2-2-5)
5683205 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5)
5683301 กระบวนการภาคสนามในงานภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5)
5683401 การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิ่นด้วยภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5)
5683403 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ สำหรับแผนที่      3(2-2-5)
5683404 การสร้างนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5)
5684201 การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5)
5684401 การบริหารจัดการโครงการทางภูมิสารสนเทศ      3(3-0-6)
5684402 การเขียนแบบและการประเมินราคาทางภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5)
5684901 สัมมนาเพื่องานสำรวจและภูมิสารสนเทศ      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 5683801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ      1(1-0-2)
เลือก 5684801 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ      6(0-36-0)
เลือก 5684802 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu