ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 28 หน่วยกิต
5501202 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      3(2-2-5)
5504903 โครงการภาคนิพนธ์ 1      1(0-2-1)
5504904 โครงการภาคนิพนธ์ 2      3(2-2-5)
5511201 เขียนแบบพื้นฐาน      3(2-2-5)
5511202 เครื่องมือพื้นฐานทางเทคโนโลยีและการใช้งาน      3(2-2-5)
5513302 การจัดการความปลอดภัย      3(3-0-6)
5513502 การบริหารคุณภาพในองค์กร      3(3-0-6)
5513524 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน      3(3-0-6)
5514314 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม      3(2-2-5)
วิชาชีพบังคับ      จำนวน 48 หน่วยกิต
5681102 ระบบงานแผนที่และการแปลความหมาย      3(2-2-5)
5681103 ภูมิศาสตร์เพื่อการสำรวจประเทศไทย      3(3-0-6)
5681301 สำรวจเบื้องต้น      3(2-2-5)
5682101 ภาพถ่ายทางอากาศและการสำรวจระยะไกล      3(2-2-5)
5682102 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่      3(2-2-5)
5682103 ระบบกำหนดตำแหน่งพิกัดบนพื้นผิวโลก      3(2-2-5)
5682104 วิธีการสถิติเพื่องานภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5)
5682201 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์      3(2-2-5)
5682301 การสำรวจขั้นสูง      3(2-2-5)
5682302 การจัดทำแผนที่โดยใช้คอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
5683201 ระบบที่ดิน      3(2-2-5)
5683202 การเขียนโปรแกรมภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5)
5683203 โลจิสติกส์ภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5)
5683401 การบริหารงานสาธารณูปโภคท้องถิ่นด้วยภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5)
5683402 การออกแบบผังเมือง      3(3-0-6)
วิชาเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
5682106 การจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวไทย      3(3-0-6)
5682202 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร      3(3-0-6)
5683204 ภูมิสารสนเทศสำหรับแผนที่ภาษี      3(2-2-5)
5683205 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5)
5683403 การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ สำหรับแผนที่      3(2-2-5)
5684201 การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5)
5684901 สัมมนาเพื่องานสำรวจและภูมิสารสนเทศ      3(3-0-6)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5683802 การเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ      1(1-0-2)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5684802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 5683801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ      1(1-0-2)
วิชาสหกิจศึกษา 5684801 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu