ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 28 หน่วยกิต
5501202 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      3(2-2-5)
5504903 โครงการภาคนิพนธ์ 1      1(0-2-1)
5504904 โครงการภาคนิพนธ์ 2      3(2-2-5)
5511201 เขียนแบบพื้นฐาน      3(2-2-5)
5511202 เครื่องมือพื้นฐานทางเทคโนโลยีและการใช้งาน      3(2-2-5)
5513302 การจัดการความปลอดภัย      3(3-0-6)
5513502 การบริหารคุณภาพในองค์กร      3(3-0-6)
5513524 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน      3(3-0-6)
5514314 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม      3(2-2-5)
วิชาชีพบังคับ      จำนวน 48 หน่วยกิต
5541102 หลักการวาดภาพผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
5541103 องค์ประกอบศิลป์สำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
5541104 วิวัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
5541201 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
5541202 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
5542201 กายวิภาคเชิงกลสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
5542301 วัสดุในงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
5542303 ออกแบบผลิตภัณฑ์ของล่นสำหรับเด็ก      3(2-2-5)
5542401 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
5543201 ออกแบบบรรจุภัณฑ์      3(2-2-5)
5543301 ออกแบบเฟอร์นิเจอร์และการประมาณราคา      3(2-2-5)
5543303 ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อบุคคลพิการ      3(2-2-5)
5543401 คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
5543501 การตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(3-0-6)
5544901 สัมมนาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(1-4-4)
วิชาเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
5542203 เทคนิคการทำหุ่นจำลอง      3(2-2-5)
5542204 ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการ      3(2-2-5)
5542205 เทคนิคการถ่ายภาพและการนำเสนอผลงาน      3(2-2-5)
5542206 ออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้เมืองท่าเหนือ      3(2-2-5)
5542302 ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
5543302 ออกแบบเครื่องประดับเมืองท่าเหนือ      3(2-2-5)
5543304 ตกแต่งภายในและฮวงจุ้ยเพื่อการออกแบบ      3(2-2-5)
5543502 การโฆษณาในงานออกแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5544802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์      1(1-0-2)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5544805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 5544801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์      1(1-0-2)
วิชาสหกิจศึกษา 5544804 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เทียบโอน) 5544802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์      1(1-0-2)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เทียบโอน) 5544803 กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(0-6-3)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เทียบโอน) 5544806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2      3(0-18-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu