ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2555)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 28 หน่วยกิต
5501202 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      3(2-2-5)
5504903 โครงการภาคนิพนธ์ 1      1(0-2-1)
5504904 โครงการภาคนิพนธ์ 2      3(2-2-5)
5511201 เขียนแบบพื้นฐาน      3(2-2-5)
5511202 เครื่องมือพื้นฐานทางเทคโนโลยีและการใช้งาน      3(2-2-5)
5513302 การจัดการความปลอดภัย      3(3-0-6)
5513502 การบริหารคุณภาพในองค์กร      3(3-0-6)
5513524 เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน      3(3-0-6)
5514314 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 48 หน่วยกิต
5511301 กรรมวิธีการผลิต 1      3(3-0-6)
5511401 คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5511402 สถิติอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5512502 การวิจัยดำเนินงาน      3(3-0-6)
5512506 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดำเนินงาน      3(2-2-5)
5513310 กรรมวิธีการผลิต 2      3(2-2-5)
5513525 วิศวกรรมบำรุงรักษา      3(2-2-5)
5514303 การศึกษาการทำงาน      3(3-0-6)
5514311 การวางแผนและการควบคุมการผลิต      3(3-0-6)
5514312 การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ      3(2-2-5)
5514503 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5614302 เทคโนโลยีเครื่องมือกล      3(2-2-5)
5614310 การควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
7042302 การออกแบบและวางผังโรงงาน      3(3-0-6)
7043202 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
5514508 การบริหารโครงการในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5514516 การออกแบบและวิเคราะห์การทดลอง      3(2-2-5)
5514517 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ      3(3-0-6)
5514518 การวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ      3(2-2-5)
5514519 การใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมคุณภาพทางอุตสาหกรรม      3(2-2-5)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5513802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหการ      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5514801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหการ      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 5513801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหการ      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 5514802 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหการ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu