ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- คณะวิทยาการจัดการ (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 42 หน่วยกิต
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(3-0-6)
2562302 กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6)
3521106 หลักการบัญชีขั้นต้น      3(2-2-5)
3522401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ      3(3-0-6)
3523901 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชี      3(2-2-5)
3531101 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6)
3532204 การภาษีอากร 1      3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด      3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6)
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป      3(3-0-6)
3593302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ      3(3-0-6)
4111101 หลักสถิติ      3(3-0-6)
วิชาชีพบัญชี      จำนวน 33 หน่วยกิต
3522105 การบัญชีต้นทุน 2      3(2-2-5)
3522106 การบัญชีชั้นกลาง 1      3(2-2-5)
3522107 การบัญชีชั้นกลาง 2      3(2-2-5)
3523305 รายงานการเงินและการวิเคราะห์      3(3-0-6)
3524104 การบัญชีชั้นสูง 1      3(2-2-5)
3524105 การบัญชีชั้นสูง 2      3(2-2-5)
3524302 การสอบบัญชี      3(3-0-6)
3524304 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน      3(3-0-6)
3524308 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการวางระบบบัญชี      3(2-2-5)
3532205 การภาษีอากร 2      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 22 หน่วยกิต
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 2564401 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 2564702 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3523902 การวิจัยทางการบัญชี      3(2-2-5)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3524103 ทฤษฎีบัญชี      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3524401 การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3532401 การบริหารการเงิน      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3534402 การวิเคราะห์การลงทุนทางอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3523207 การบัญชีเฉพาะกิจการ      3(2-2-5)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3523208 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ      3(2-2-5)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3523304 การบริหารต้นทุน      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3524203 การวางแผนภาษีอากร      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3524306 การบัญชีเพื่อการจัดการท้องถิ่น      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3524309 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3524403 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3524903 สัมมนาการบัญชีการเงิน      3(2-2-5)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3524904 สัมมนาการสอบบัญชี      3(2-2-5)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3524905 สัมมนาการภาษีอากร      3(2-2-5)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3524906 สัมมนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี      3(2-2-5)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3524907 สัมมนาการบัญชีบริหาร      3(2-2-5)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3533404 การวางแผนกำไรและการควบคุม      3(3-0-6)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3523801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3524803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 1      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 3523802 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการบัญชี      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 3524801 สหกิจศึกษาทางการบัญชี      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เทียบโอน) 3523801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เทียบโอน) 3523803 กรณีศึกษาทางวิชาชีพการบัญชี      3(0-6-3)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เทียบโอน) 3524804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 2      3(0-18-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu