ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชา- คณะวิทยาการจัดการ (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 75 หน่วยกิต
1551607 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี      3(3-0-6)
3521106 หลักการบัญชีขั้นต้น 1      3(3-0-6)
3521107 หลักการบัญชีขั้นต้น 2      3(3-0-6)
3521108 กฎหมายวิชาชีพบัญชีและกฎหมายพาณิชย์      3(3-0-6)
3522102 การบัญชีต้นทุน 1      3(3-0-6)
3522105 การบัญชีต้นทุน 2      3(3-0-6)
3522106 การบัญชีชั้นกลาง 1      3(3-0-6)
3522107 การบัญชีชั้นกลาง 2      3(3-0-6)
3522401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ      3(3-0-6)
3523305 รายงานการเงินและการวิเคราะห์      3(3-0-6)
3523901 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชี      3(3-0-6)
3524104 การบัญชีชั้นสูง 1      3(3-0-6)
3524105 การบัญชีชั้นสูง 2      3(3-0-6)
3524302 การสอบบัญชี      3(3-0-6)
3524304 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน      3(3-0-6)
3524308 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี      3(3-0-6)
3524404 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี      3(3-0-6)
3531101 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6)
3532204 การภาษีอากร 1      3(3-0-6)
3532205 การภาษีอากร 2      3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด      3(3-0-6)
3561103 องค์การและการจัดการสมัยใหม่      3(3-0-6)
3593103 หลักเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6)
3594304 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 2564401 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 2564702 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3523207 การบัญชีเฉพาะกิจการ      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3523208 การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3523209 การบัญชีระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3523210 การบัญชีเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3523304 การบริหารต้นทุน      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3523902 การวิจัยทางการบัญชี      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3524103 ทฤษฎีบัญชี      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3524203 การวางแผนภาษีอากร      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3524306 การบัญชีเพื่อการจัดการท้องถิ่น      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3524309 การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3524401 การตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3524403 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3532401 การบริหารการเงิน      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 3533404 การวางแผนและการควบคุมกำไร      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3524903 สัมมนาการบัญชีการเงิน      3(2-2-5)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3524904 สัมมนาการสอบบัญชี      3(2-2-5)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3524905 สัมมนาการภาษีอากร      3(2-2-5)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3524906 สัมมนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการบัญชี      3(2-2-5)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3524907 สัมมนาการบัญชีบริหาร      3(2-2-5)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 3524908 สัมมนาการตรวจสอบภายใน      3(2-2-5)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 3523802 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามวิชาชีพทางการบัญชี      1(0-2-1)
เลือก 3524801 สหกิจศึกษาทางการบัญชี      6(0-36-0)
เลือก 3524803 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามวิชาชีพทางการบัญชี      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต

ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu