ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาลัยนานาชาติ (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 36 หน่วยกิต
1554502 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม      3(3-0-6)
3611101 ธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น      3(3-0-6)
3611102 หลักการตลาดธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3611103 การจัดการผลิตและการดำเนินงานธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3611104 จริยธรรมในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3611301 กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3611402 เศรษฐศาสตร์จุลภาคระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3611403 เศรษฐศาสตร์มหภาคระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3611404 สถิติธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3612401 การบัญชีธุรกิจระหว่างประเทศ 1      3(3-0-6)
3612402 การบัญชีธุรกิจระหว่างประเทศ 2      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 36 หน่วยกิต
3612302 วิธีการเข้าสู่ตลาดใหม่ในต่างประเทศ      3(3-0-6)
3612303 การเงินระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3612305 การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3613101 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน      3(3-0-6)
3613201 การนำเข้าและการส่งออก      3(3-0-6)
3613301 การจัดการตลาดระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3613302 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3613501 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3614303 การสร้างธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน      3(3-0-6)
3614901 การวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3614902 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 18 หน่วยกิต
1542103 ภาษาไทย เพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 2      3(3-0-6)
1542104 ภาษาไทย เพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 3      3(3-0-6)
1542105 ภาษาไทย เพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 4      3(3-0-6)
1562407 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 1      3(3-0-6)
1562408 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 2      3(3-0-6)
1562409 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 3      3(3-0-6)
1562410 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 4      3(3-0-6)
1572105 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 1      3(3-0-6)
1572106 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 2      3(3-0-6)
1572107 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 3      3(3-0-6)
1572108 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 4      3(3-0-6)
1672203 ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 1      3(3-0-6)
1672204 ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 2      3(3-0-6)
1672205 ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 3      3(3-0-6)
1672206 ภาษาเกาหลีเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ 4      3(3-0-6)
3612306 การค้าและการประกันภัยระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3613102 การจัดการและการสื่อสารพหุวัฒนธรรม      3(3-0-6)
3613202 การตลาดผ่านสื่อใหม่      3(3-0-6)
3614301 แนวโน้มด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศร่วมสมัย      3(3-0-6)
3614302 การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ      3(3-0-6)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาสหกิจศึกษา 3614801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางธุรกิจระหว่างประเทศ      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 3614802 สหกิจศึกษาทางธุรกิจระหว่างประเทศ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu