ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา- คณะวิทยาการจัดการ (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 48 หน่วยกิต
2562302 กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6)
3503901 การวิจัยทางธุรกิจ      3(2-2-5)
3521103 หลักการบัญชี      3(2-2-5)
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
3531101 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6)
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ      3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด      3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6)
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)
3562310 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน      3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6)
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป      3(3-0-6)
3593302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ      3(3-0-6)
3601202 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ      3(2-2-5)
4111101 หลักสถิติ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 33 หน่วยกิต
3562114 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ      3(3-0-6)
3562130 การจัดการธุรกิจบริการเพื่อสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
3571103 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ      3(3-0-6)
3571302 หลักการต้อนรับและการสื่อสารการบริการ      3(3-0-6)
3572207 จิตวิทยาการบริการ      3(3-0-6)
3573104 การเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมบริการ      3(3-0-6)
3573305 การจัดการนวัตกรรมการบริการ      3(3-0-6)
3574102 มาตรฐานและคุณภาพการบริการ      3(3-0-6)
3574103 การจัดการและการตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจบริการ      3(3-0-6)
3574910 สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันทางการจัดการธุรกิจบริการ      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 15 หน่วยกิต
3511303 เอกสารทางธุรกิจและการจัดเก็บ      3(3-0-6)
3511304 เครื่องมือปฏิบัติการสำนักงาน      3(3-0-6)
3511305 สำนักงานอัตโนมัติ      3(3-0-6)
3512302 จดหมายธุรกิจ      3(3-0-6)
3512401 เทคนิคงานเลขานุการ      3(3-0-6)
3562115 การจัดการด้านอาหารและภัตราคาร      3(3-0-6)
3562116 การประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
3562117 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
3562118 การจัดการส่วนหน้า      3(3-0-6)
3562119 การจัดการงานแม่บ้าน      3(3-0-6)
3562120 การจัดการโรงแรม      3(3-0-6)
3562124 การจัดการธุรกิจบันเทิง      3(3-0-6)
3562127 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ      3(3-0-6)
3562131 การจัดการร้านค้าอาหาร      3(2-2-5)
3562210 การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ      3(3-0-6)
3563101 การจัดการธุรกิจโฆษณา      3(3-0-6)
3563203 การจัดการธุรกิจการกีฬา      3(3-0-6)
3572201 การจัดรายการนำเที่ยว      3(3-0-6)
3572501 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ      3(3-0-6)
3573102 การจัดเลี้ยง      3(3-0-6)
3573105 การตลาดในธุรกิจโรงแรม      3(3-0-6)
3573202 การส่งเสริมการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
3573204 หลักการนำเที่ยว      3(3-0-6)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3504803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3504804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 3504801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 3504802 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu