ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ (2558)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 24 หน่วยกิต
3521103 หลักการบัญชี      3(2-2-5)
3531101 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด      3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6)
3562310 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน      3(3-0-6)
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป      3(3-0-6)
3593302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 54 หน่วยกิต
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(3-0-6)
2563301 แรงงานสัมพันธ์      3(3-0-6)
3503901 การวิจัยทางธุรกิจ      3(2-2-5)
3504901 สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันทางทรัพยากรมนุษย์      3(2-2-5)
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ      3(3-0-6)
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)
3562306 พฤติกรรมองค์การ      3(3-0-6)
3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)
3563403 เทคนิคการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)
3563405 การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)
3563408 การประเมินผลการปฏิบัติงาน      3(3-0-6)
3563411 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6)
3564402 การบริหารสวัสดิการและค่าตอบแทน      3(3-0-6)
3601202 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ      3(2-2-5)
4111101 หลักสถิติ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 15 หน่วยกิต
3562207 จิตวิทยาอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
3562302 การพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)
3562401 เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม      3(3-0-6)
3562403 การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ      3(3-0-6)
3562404 การพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน      3(3-0-6)
3563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6)
3563206 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์      3(3-0-6)
3563208 การเจรจาต่อรอง      3(3-0-6)
3563401 การให้คำปรึกษาและวางแผนอาชีพ      3(3-0-6)
3563406 เทคนิคการจูงใจ      3(3-0-6)
3563409 การสร้างสรรค์กิจกรรมกลุ่ม      3(3-0-6)
3563410 การวิเคราะห์งานและการออกแบบงาน      3(3-0-6)
3563412 วาทวิทยา      3(3-0-6)
3564401 การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ      3(3-0-6)
3564403 การจัดการความรู้      3(3-0-6)
3564404 ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง      3(3-0-6)
3564405 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3564407 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์กร      3(3-0-6)
3564408 การเป็นวิทยากร      3(3-0-6)
3564409 การสื่อสารระหว่างบุคคล      3(3-0-6)
3564410 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์การ      3(3-0-6)
4072326 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      3(2-2-5)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 3504801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการบริหารธุรกิจ      1(0-2-1)
เลือก 3504802 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ      6(0-36-0)
เลือก 3504804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu