ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 48 หน่วยกิต
2562302 กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6)
3503901 การวิจัยทางธุรกิจ      3(2-2-5)
3521103 หลักการบัญชี      3(2-2-5)
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
3531101 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6)
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ      3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด      3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6)
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)
3562310 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน      3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6)
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป      3(3-0-6)
3593302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ      3(3-0-6)
3601202 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ      3(2-2-5)
4111101 หลักสถิติ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 33 หน่วยกิต
3602101 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดียสำหรับธุรกิจ      3(2-2-5)
3602201 ความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ      3(2-2-5)
3602202 การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ      3(2-2-5)
3602203 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ      3(2-2-5)
3602301 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ      3(2-2-5)
3603101 พัฒนาเว็บไซต์      3(2-2-5)
3603201 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
3603402 การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
3604902 ปัญหาพิเศษในงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      3(2-2-5)
3604903 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 15 หน่วยกิต
3504202 การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
3544105 การตลาดพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์      3(3-0-6)
3562104 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
3563115 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม      3(3-0-6)
3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
3601101 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ      3(2-2-5)
3602102 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานทางธุรกิจ      3(2-2-5)
3603102 โปรแกรมประยุกต์ทางการเงินและบัญชี      3(2-2-5)
3603103 การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ      3(2-2-5)
3603202 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล      3(2-2-5)
3603203 การบริหารสินค้าคงคลังด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
3603401 ความมั่นคงในระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ      3(2-2-5)
3604101 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร      3(3-0-6)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3504803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3504804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 3504801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 3504802 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu