ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ (2558)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 24 หน่วยกิต
3521103 หลักการบัญชี      3(2-2-5)
3531101 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด      3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6)
3562310 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน      3(3-0-6)
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป      3(3-0-6)
3593302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 57 หน่วยกิต
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2      3(3-0-6)
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ      3(3-0-6)
3542105 พฤติกรรมผู้บริโภค      3(3-0-6)
3542109 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา      3(3-0-6)
3542302 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย      3(3-0-6)
3542305 การจัดการการขาย      3(3-0-6)
3543101 การจัดการการตลาด      3(3-0-6)
3543102 การจัดการการค้าปลีก      3(3-0-6)
3543103 กลยุทธ์การตลาด      3(3-0-6)
3543104 การตลาดบริการ      3(3-0-6)
3544103 การตลาดระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3544901 การวิจัยการตลาด      3(2-2-5)
3544904 สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันทางการตลาด      3(2-2-5)
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6)
3601202 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ      3(2-2-5)
4111101 หลักสถิติ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
3542304 ศิลปะการขาย      3(3-0-6)
3542306 การจัดการตลาดทางตรง      3(3-0-6)
3543107 การจัดการตราสินค้า      3(3-0-6)
3543108 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์      3(3-0-6)
3543110 การตลาดธุรกิจชุมชน      3(3-0-6)
3543111 การตลาดอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
3543112 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด      3(3-0-6)
3543113 การจัดการการค้าส่ง      3(3-0-6)
3543402 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ      3(3-0-6)
3543501 กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3543502 การตลาดในอาเซียน      3(3-0-6)
3544104 การวางแผนการตลาด      3(3-0-6)
3544105 การตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      3(3-0-6)
3544106 การตลาดอินเทอร์เน็ต      3(3-0-6)
3544107 ประเด็นสำคัญทางการตลาดสมัยใหม่      3(3-0-6)
3544501 ประเด็นสำคัญทางการตลาดระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
3544502 การตลาดในจีน      3(3-0-6)
3544503 การตลาดในเอเซีย      3(3-0-6)
3562205 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 3504801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการบริหารธุรกิจ      1(0-2-1)
เลือก 3504802 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ      6(0-36-0)
เลือก 3504804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu