ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2558)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 75 หน่วยกิต
1681102 มานุษยวิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6)
1681103 คติชนวิทยาทางวัฒนธรรมไทย      3(3-0-6)
1681201 วัฒนธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน      3(3-0-6)
1681202 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมไทย      3(3-0-6)
1681301 ประวัติศาสตร์สังคมไทย      3(3-0-6)
1681401 ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม      3(3-0-6)
1681501 การจัดการวัฒนธรรมเชิงวิถีพุทธ      3(3-0-6)
1682101 วัฒนธรรมร่วมสมัย      3(3-0-6)
1682102 วัฒนธรรมอาเซียน      3(3-0-6)
1682301 ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่น      3(3-0-6)
1682502 การบริหารจัดการองค์กรในมิติวัฒนธรรม      3(3-0-6)
1682503 เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการวัฒนธรรม      3(3-0-6)
1682504 กฎหมายทางวัฒนธรรม      3(3-0-6)
1682601 การจัดการสารสนเทศทางวัฒนธรรม      3(2-2-5)
1683201 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรม      3(2-2-5)
1683202 อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์      3(3-0-6)
1683501 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ      3(3-0-6)
1683502 มัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม      3(3-0-6)
1683503 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว      3(2-2-5)
1683901 ระเบียบวิธีวิจัยทางวัฒนธรรม      3(2-2-5)
1684201 การจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม      3(2-2-5)
1684401 ชุมชนกับการจัดการวัฒนธรรม      3(3-0-6)
1684501 การสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม      3(2-2-5)
1684901 สัมมนาทางวัฒนธรรม      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 15 หน่วยกิต
1682302 แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม      3(3-0-6)
1682303 โบราณคดีเบื้องต้น      3(3-0-6)
1682501 ประเพณีวัฒนธรรมเพี่ื่อการศึกษา      3(3-0-6)
1683203 ดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน      3(3-0-6)
1683204 ศิลปกรรมร่วมสมัย      3(3-0-6)
1683205 อาหารและสมุนไพรพื้นบ้าน      3(3-0-6)
1683206 อาเซียนศึกษาในมิติทางวัฒนธรรมและโลกาภิวัตน์      3(3-0-6)
1684502 การบริหารโครงการทางวัฒนธรรม      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 1684801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการจัดการวัฒนธรรม      1(0-2-1)
เลือก 1684802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการวัฒนธรรม      6(0-36-0)
เลือก 1684803 สหกิจศึกษาทางการจัดการวัฒนธรรม      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu