ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 6 หน่วยกิต
2063505 สุนทรียศาสตร์ทางดนตรี      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 54 หน่วยกิต
2061309 การฟัง การอ่านและการเขียนโน้ตสากล 1      2(1-2-3)
2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล 2      3(3-0-6)
2062309 การอำนวยเพลงเบื้องต้น      2(1-2-3)
2062331 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก      3(3-0-6)
2062435 รวมวงแจ๊สหรือป๊อปปูล่าร์ 1      2(0-4-2)
2062436 รวมวงแจ๊สหรือป๊อปปูล่าร์ 2      2(0-4-2)
2062709 ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี 1      3(2-2-5)
2062710 คอมพิวเตอร์ดนตรี 1      3(2-2-5)
2063301 ทฤษฎีดนตรีสากล 3      3(3-0-6)
2063331 การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรีป๊อปปูล่าร์และแจ๊ส      3(2-2-5)
2063332 การบริหารจัดการดนตรีสนามวงโยธวาทิต      3(2-2-5)
2063435 รวมวงแจ๊สหรือป๊อปปูล่าร์ 3      2(0-4-2)
2063436 รวมวงแจ๊สหรือป๊อปปูล่าร์ 4      2(0-4-2)
2063506 จิตวิทยาดนตรี      3(3-0-6)
2063902 การวิจัยดนตรี      3(3-0-6)
2064324 หลักการประพันธ์ดนตรี      3(2-2-5)
2064701 การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
2064903 การเสนอผลงานทางดนตรี      3(2-2-5)
2083701 การประกอบธุรกิจดนตรี      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือกกลุ่มที่ 1      จำนวน 15 หน่วยกิต
2062302 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส      3(3-0-6)
2062313 คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 1      3(2-2-5)
2062332 การฟัง การอ่านและการเขียนโน้ตสากล 2      2(1-2-3)
2062419 การขับร้องประสานเสียง 1      2(0-4-2)
2062420 การขับร้องประสานเสียง 2      2(0-4-2)
2062506 ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก      3(3-0-6)
2062711 คอมพิวเตอร์ดนตรี 2      3(2-2-5)
2063703 ปฏิบัติการบันทึกเสียงดนตรี 2      3(2-2-5)
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือกกลุ่มที่ 2      จำนวน 16 หน่วยกิต
ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 2061430 ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 2061431 ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 2061438 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 2061439 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 2062439 ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 3      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 2062440 ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 4      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 2063437 ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 5      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 2063438 ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 6      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 2061432 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 2061433 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 2061438 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 2061439 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 2062441 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 3      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 2062442 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 4      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 2063439 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 5      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 2063440 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 6      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2061434 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2061435 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2061438 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2061439 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2062443 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 3      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2062444 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 4      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2063441 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2063442 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องกีต้าสากล 2061436 ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องกีต้าสากล 2061437 ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องกีต้าสากล 2061438 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องกีต้าสากล 2061439 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องกีต้าสากล 2062445 ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 3      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องกีต้าสากล 2062446 ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 4      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องกีต้าสากล 2063443 ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 5      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องกีต้าสากล 2063444 ปฎิบัติเครื่องกีตาร์สากล 6      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 2061438 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 2061439 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 2062447 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 3      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 2062448 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 4      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 2063445 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 5      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 2063446 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 6      2(0-4-2)
เลือกเครื่องปฏิบัติสำหรับผู้เรียนเครื่องลิ่มนิ้ว - -      -
ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล(สำหรับผู้เรียนเครื่องลิ่มนิ้ว) 2061430 ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล(สำหรับผู้เรียนเครื่องลิ่มนิ้ว) 2061431 ปฏิบัติเครื่องลมไม้สากล 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล(สำหรับผู้เรียนเครื่องลิ่มนิ้ว) 2061432 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล(สำหรับผู้เรียนเครื่องลิ่มนิ้ว) 2061433 ปฏิบัติเครื่องทองเหลืองสากล 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสายสากล(สำหรับผู้เรียนเครื่องลิ่มนิ้ว) 2061434 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสายสากล(สำหรับผู้เรียนเครื่องลิ่มนิ้ว) 2061435 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องกีต้าสากล(สำหรับผู้เเรียนเครื่องลิ่มนิ้ว) 2061436 ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องกีต้าสากล(สำหรับผู้เเรียนเครื่องลิ่มนิ้ว) 2061437 ปฏิบัติเครื่องกีตาร์สากล 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องสากล(สำหรับผู้เรียนเครื่องลิ่มนิ้ว) 2061440 ปฏิบัติขับร้องสากล 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องสากล(สำหรับผู้เรียนเครื่องลิ่มนิ้ว) 2061441 ปฏิบัติขับร้องสากล 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องสากล 2061438 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องสากล 2061439 ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องสากล 2061440 ปฏิบัติขับร้องสากล 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องสากล 2061441 ปฏิบัติขับร้องสากล 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องสากล 2062449 ปฏิบัติขับร้องสากล 3      2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องสากล 2062450 ปฏิบัติขับร้องสากล 4      2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องสากล 2063447 ปฏิบัติขับร้องสากล 5      2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องสากล 2063448 ปฏิบัติขับร้องสากล 6      2(0-4-2)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 2063802 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางดนตรีสากล      1(0-2-1)
เลือก 2064801 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางดนตรีสากล      6(0-36-0)
เลือก 2064802 สหกิจศึกษาทางดนตรีสากล      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu