ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 59 หน่วยกิต
2061308 ทฤษฎีดนตรีสากลขั้นพื้นฐาน      3(3-0-6)
2061701 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
2064903 การเสนอผลงานทางดนตรี      3(2-2-5)
2081101 พื้นฐานดนตรีไทย      3(3-0-6)
2081102 ปรัชญาดนตรี      3(3-0-6)
2081301 ปฏิบัติพื้นฐานฆ้องวงใหญ่      2(0-4-2)
2081302 ปฏิบัติพื้นฐานขับร้องเพลงไทย      2(0-4-2)
2082101 ทฤษฎีดนตรีไทย      3(3-0-6)
2082103 ดนตรีชาติพันธุ์วิทยา      3(3-0-6)
2082301 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน 1      1(0-2-1)
2082302 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน 2      1(0-2-1)
2082303 ปฏิบัติหน้าทับดนตรีไทย      2(0-4-2)
2082701 การประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยเพื่อการพาณิชย์      3(2-2-5)
2083101 วิเคราะห์เพลงไทย 1      3(3-0-6)
2083102 การประพันธ์เพลงไทย 1      3(3-0-6)
2083103 ดนตรีประกอบการแสดง      3(2-2-5)
2083601 ปฏิบัติการบันทึกเสียงสำหรับดนตรีไทย      3(2-2-5)
2083701 การประกอบธุรกิจดนตรี      3(2-2-5)
2083901 โครงการภาคนิพนธ์ดนตรีไทย 1      1(1-0-2)
2084701 วิธีการสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบดนตรีไทย      3(2-2-5)
2084901 โครงการภาคนิพนธ์ดนตรีไทย 2      4(2-4-6)
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือกกลุ่มที่ 1      จำนวน 12 หน่วยกิต
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2081201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2081202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2082201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2082202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 4      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2083201 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 2083202 ปฏิบัติเครื่องดีดไทย 6      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2081203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2081204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2082203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 3      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2082204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 4      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2083203 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 5      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องสีไทย 2083204 ปฏิบัติเครื่องสีไทย 6      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2081205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2081206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2082205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2082206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 4      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2083205 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 2083206 ปฏิบัติเครื่องตีไทย 6      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2081207 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2081208 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2082207 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2082208 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 4      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2083207 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 5      2(0-4-2)
ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 2083208 ปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 6      2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2081209 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1      2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2081210 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2      2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2082209 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3      2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2082210 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 4      2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2083209 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 5      2(0-4-2)
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2083210 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 6      2(0-4-2)
วิชาเฉพาะด้านเลือกกลุ่มที่ 2      จำนวน 3 หน่วยกิต
สำหรับผู้ท่ีเรียนปฏิบัติ เครื่องดีดไทย เครื่องสีไทย ขับร้องเพลงไทย 2081401 ปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย 1      1(0-2-1)
สำหรับผู้ท่ีเรียนปฏิบัติ เครื่องดีดไทย เครื่องสีไทย ขับร้องเพลงไทย 2081403 ปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย 2      1(0-2-1)
สำหรับผู้ท่ีเรียนปฏิบัติ เครื่องดีดไทย เครื่องสีไทย ขับร้องเพลงไทย 2082401 ปฏิบัติรวมวงเครื่องสายไทย 3      1(0-2-1)
สำหรับผู้ที่เรียนปฏิบัติ เครื่องตีไทย เครื่องเป่าไทย 2081402 ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ไทย 1      1(0-2-1)
สำหรับผู้ที่เรียนปฏิบัติ เครื่องตีไทย เครื่องเป่าไทย 2081404 ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ไทย 2      1(0-2-1)
สำหรับผู้ที่เรียนปฏิบัติ เครื่องตีไทย เครื่องเป่าไทย 2082402 ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ไทย 3      1(0-2-1)
วิชาเฉพาะด้านเลือกกลุ่มที่ 2.1      จำนวน 3 หน่วยกิต
ปฏิบัติรวมวงมโหรี 2082403 ปฏิบัติรวมวงมโหรี 1      1(0-2-1)
ปฏิบัติรวมวงมโหรี 2083401 ปฏิบัติรวมวงมโหรี 2      1(0-2-1)
ปฏิบัติรวมวงมโหรี 2083402 ปฏิบัติรวมวงมโหรี 3      1(0-2-1)
วิชาเฉพาะด้านเลือกกลุ่มที่ 2.2      จำนวน 2 หน่วยกิต
ปฎิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 2083501 ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องดีดไทย      2(0-4-2)
ปฎิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 2083502 ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องสีไทย      2(0-4-2)
ปฎิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 2083503 ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องตีไทย      2(0-4-2)
ปฎิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 2083504 ปฏิบัติเดี่ยวเครื่องเป่าไทย      2(0-4-2)
ปฎิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย 2083505 ปฏิบัติเดี่ยวขับร้องเพลงไทย      2(0-4-2)
วิชาเฉพาะด้านเลือกกลุ่มที่ 3 (ไม่ซ้ำวิชาแกนและวิชาเฉพาะ)      จำนวน 7 หน่วยกิต
2081103 การบันทึกโน้ตเพลงไทย      1(1-0-2)
2082102 ดนตรีพื้นบ้านไทย      3(3-0-6)
2082104 ดนตรีพิธีกรรม      3(3-0-6)
2083104 การปรับวงดนตรีไทย      3(3-0-6)
2083105 การวิเคราะห์เพลงไทย 2      3(3-0-6)
2083106 การประพันธ์เพลงไทย 2      3(3-0-6)
2083301 ปฏิบัติหน้าพาทย์พิธีกรรม      2(0-4-2)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2083802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดนตรีไทย      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2084802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดนตรีไทย      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 2083801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางดนตรีไทย      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 2084801 สหกิจศึกษาทางดนตรีไทย      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu