ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ      จำนวน 24 หน่วยกิต
1651301 ศิลปะการต้อนรับและการสื่อสารในงานบริการ      3(3-0-6)
1652201 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว      3(3-0-6)
1652202 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม      3(3-0-6)
1653103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
1653203 การท่องเที่ยวชุมชน      3(2-2-5)
1653209 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน      3(3-0-6)
1653301 หลักการโรงแรม      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 33 หน่วยกิต
1652101 โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
1653101 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
1653201 กลยุทธ์การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว      3(2-2-5)
1653207 หลักการมัคคุเทศก์      3(2-2-5)
1653211 อาเซียนศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
1654102 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว      3(3-0-6)
1654103 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
1654201 นวัตกรรมการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
1654602 การจัดการประชุมการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและงานนิทรรศการ      3(3-0-6)
1654901 สัมมนาการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 24 หน่วยกิต
กลุ่มท่องเที่ยว 1651102 ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวไทย      3(3-0-6)
กลุ่มท่องเที่ยว 1651202 ความหลากหลายทางการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
กลุ่มท่องเที่ยว 1652102 ภูมิศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
กลุ่มท่องเที่ยว 1652204 ทัศนศิลป์และศิลปกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
กลุ่มท่องเที่ยว 1653202 วัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
กลุ่มท่องเที่ยว 1653204 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย      3(2-2-5)
กลุ่มท่องเที่ยว 1653205 การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว      3(2-2-5)
กลุ่มท่องเที่ยว 1653208 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ      3(3-0-6)
กลุ่มท่องเที่ยว 1653210 การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม      3(3-0-6)
กลุ่มท่องเที่ยว 1653212 การท่องเที่ยวร่วมสมัย      3(3-0-6)
กลุ่มท่องเที่ยว 1653213 การท่องเที่ยวชายแดน      3(3-0-6)
กลุ่มท่องเที่ยว 1653401 การท่องเที่ยวเชิงอาหาร      3(2-2-5)
กลุ่มท่องเที่ยว 1653602 การจัดการธุรกิจสปา      3(3-0-6)
กลุ่มโรงแรม 1652301 การจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์      3(3-0-6)
กลุ่มโรงแรม 1652401 การจัดการภัตตาคาร      3(3-0-6)
กลุ่มโรงแรม 1653302 การจัดการธุรกิจที่พักแรม      3(3-0-6)
กลุ่มโรงแรม 1653303 การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน      3(2-2-5)
กลุ่มโรงแรม 1653304 การดำเนินงานและการจัดการงานบริการส่วนหน้า      3(3-0-6)
กลุ่มโรงแรม 1653305 การออกแบบเชิงสร้างสรรค์สำหรับงานโรงแรม      3(3-0-6)
กลุ่มโรงแรม 1653306 การจัดการโรงแรมเพื่อสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
กลุ่มโรงแรม 1653402 การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง      3(2-2-5)
กลุ่มโรงแรม 1653403 การดำเนินงานและการจัดการครัว      3(3-0-6)
กลุ่มโรงแรม 1653404 การดำเนินงานและบริการอาหารและเครื่องดื่ม      3(2-2-5)
กลุ่มโรงแรม 1653405 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม      3(2-2-5)
กลุ่มโรงแรม 1654301 การตลาดโรงแรมและการขาย      3(3-0-6)
กลุ่มโรงแรม 1654303 การวางแผนและการพัฒนาธุรกิจโรงแรม      3(3-0-6)
กลุ่มโรงแรม 1654304 การจัดกิจกรรมพิเศษในโรงแรมและที่พัก      3(3-0-6)
กลุ่มโรงแรม 1654305 การจัดสุนทรียศาสตร์และกิจกรรมพิเศษสำหรับการโรงแรม      3(2-2-5)
วิชาเลือก      จำนวน 15 หน่วยกิต
1552630 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว      3(2-2-5)
1553215 การนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
1554601 ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
1554607 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์      3(2-2-5)
1561107 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1      3(3-0-6)
1561108 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2      3(3-0-6)
1562403 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 1      3(3-0-6)
1562404 การสนทนาภาษาญี่ปุ่น 2      3(3-0-6)
1563701 ภาษาญี่ปุ่นสำหรับมัคคุเทศก์      3(3-0-6)
1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1      3(3-0-6)
1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2      3(3-0-6)
1571205 การฟังและการพูดภาษาจีน 1      3(2-2-5)
1571206 การฟังและการพูดภาษาจีน 2      3(2-2-5)
1572103 ภาษาจีนระดับต้น 3      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 1653801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการท่องเที่ยว      1(0-2-1)
เลือก 1654801 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางการท่องเที่ยว      6(0-36-0)
เลือก 1654802 สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu