ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2555)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 45 หน่วยกิต
1631101 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์      3(3-0-6)
1631102 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ      3(3-0-6)
1631103 สารสนเทศกับสังคม      3(3-0-6)
1631104 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการสารสนเทศ      3(2-2-5)
1631105 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล      3(2-2-5)
1632105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(2-2-5)
1632201 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ      3(2-2-5)
1632202 การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ      3(2-2-5)
1632309 บริการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ      3(3-0-6)
1633101 โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ      3(2-2-5)
1633201 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ      3(2-2-5)
1633301 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ      3(3-0-6)
1633902 การวิจัยเบื้องต้นทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์      3(2-2-5)
1634903 การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 45 หน่วยกิต
1631501 แหล่งสารสนเทศทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      3(3-0-6)
1631502 วรรณกรรมสำหรับเด็ก      3(3-0-6)
1631503 แหล่งสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3(3-0-6)
1632106 การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ      3(2-2-5)
1632107 จริยธรรมสารสนเทศ      3(3-0-6)
1632108 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย      3(2-2-5)
1632301 ศูนย์บริการสารสนเทศกับสังคมการเรียนรู้      3(3-0-6)
1632501 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน      3(2-2-5)
1633102 การเผยแพร่สารสนเทศ      3(2-2-5)
1633202 การจัดหมวดหมู่ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน      3(2-2-5)
1633206 วารสารและหนังสือพิมพ์      3(3-0-6)
1633401 การจัดการองค์กรสารสนเทศ      3(2-2-5)
1633501 เทคโนโลยีการพิมพ์สารสนเทศ      3(3-0-6)
1633502 การอ่านทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      3(3-0-6)
1634101 สื่อประสมเพื่อบริการสารสนเทศ      3(2-2-5)
1634102 การออกแบบและพัฒนาเว็บ      3(2-2-5)
1634103 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล      3(2-2-5)
1634301 บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป      3(3-0-6)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1634805 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1634806 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 1634801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 1634802 สหกิจศึกษาทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu