ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 15 หน่วยกิต
1551112 ไวยากรณ์อังกฤษ 1      3(3-0-6)
1551211 การพูดสื่อสาร 1      3(2-2-5)
1551221 กลวิธีการอ่านอนุเฉท      3(3-0-6)
1551232 การเขียนอนุเฉท      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 39 หน่วยกิต
1551212 การพูดสื่อสาร 2      3(2-2-5)
1551231 การเขียนตามรูปแบบ      3(3-0-6)
1552101 ไวยากรณ์อังกฤษ 2      3(3-0-6)
1552402 วรรณคดีเบื้องต้น      3(3-0-6)
1553107 อรรถศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6)
1553223 การอ่านเชิงวิเคราะห์      3(3-0-6)
1553233 การเขียนความเรียง      3(3-0-6)
1553351 การแปลระดับต้น      3(3-0-6)
1553407 วรรณกรรมร่วมสมัย      3(3-0-6)
1553410 วรรณกรรมเอเชีย      3(3-0-6)
1554111 ภาษาศาสตร์ประยุกต์      3(3-0-6)
1554305 การแปลระดับกลาง      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 33 หน่วยกิต
1552222 การอ่านเพื่อการตีความ      3(3-0-6)
1553215 การนำเสนองานด้วยภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
1553241 การเรียนภาษาด้วยการแสดง      3(2-2-5)
1553303 การแปลเพื่อธุรกิจและการประชาสัมพันธ์      3(3-0-6)
1553304 การแปลข่าว      3(3-0-6)
1553305 การแปลบทภาพยนตร์และบทละคร      3(3-0-6)
1554306 การแปลงานวรรณกรรม      3(3-0-6)
1554307 การแปลงานด้านสื่อสารมวลชน      3(3-0-6)
1554309 การแปลงานด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ      3(3-0-6)
1554310 การแปลงานด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      3(3-0-6)
1554311 การแปลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3(3-0-6)
1554312 การแปลงานด้านกฎหมาย      3(3-0-6)
1554604 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 1554801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาอังกฤษ      1(0-2-1)
เลือก 1554803 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษ      6(0-36-0)
เลือก 1554805 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาอังกฤษ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu