ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2555)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 36 หน่วยกิต
1541210 การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์      3(2-2-5)
1541409 พัฒนาการของวรรณคดีไทย      3(3-0-6)
1542101 หลักไวยากรณ์ภาษาไทย      3(3-0-6)
1542211 การฟังและการพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์      3(2-2-5)
1542401 วรรณกรรมวิจารณ์      3(3-0-6)
1543220 การอ่านการเขียนร้อยแก้ว      3(3-0-6)
1543221 การอ่านการเขียนร้อยกรอง      3(3-0-6)
1543408 คติชนวิทยา      3(2-2-5)
1544413 วรรณคดีเอกของไทย      3(3-0-6)
1544909 การวิจัยทางภาษาและวรรณคดีไทย      3(2-2-5)
1544910 สัมมนาทางภาษาไทย      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 48 หน่วยกิต
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 1541203 ภาษาไทยธุรกิจ      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 1541212 การเขียนที่มีประสิทธิภาพ      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 1541213 การพูดเพื่อสังคม      3(2-2-5)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 1541215 วาทการ      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 1542212 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 1542214 การเขียนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 1543224 ภาษาไทยเฉพาะกิจ      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 1543226 การเขียนในหน้าหนังสือพิมพ์และเทคนิคบรรณาธิการกิจ      3(2-2-5)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 1543229 การเขียนข่าวและบทความ      3(2-2-5)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 1544207 การอ่านตีความ      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 1544208 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มที่ 1 1544606 พื้นฐานคอมพิวเตอร์กับงานเอกสารภาษาไทย      3(2-2-5)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 1541107 คำและสำนวนไทย      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 1541202 ภาษากับสังคม      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 1542406 วรรณกรรมประวัติศาสตร์      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 1543106 หลักการอ่านการเขียนคำไทย      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 1543109 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 1543201 ภาษาศาสตร์กับการเรียนภาษา      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 1543426 ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 1543427 วรรณกรรมสังคมและการเมือง      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 1543430 วรรณกรรมท้องถิ่นไทย      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 1543433 เรื่องสั้นและนวนิยายไทย      3(3-0-6)
วิชาเลือกกลุ่มท่ี 2 1544104 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ      3(3-0-6)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาสหกิจศึกษา 1544801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางภาษาไทย      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 1544802 สหกิจศึกษาทางภาษาไทย      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(แบบ1) 1544806 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(แบบ1) 1544807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(แบบ2) 1544806 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(แบบ2) 1544901 การศึกษาอิสระทางภาษาไทย      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu