ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะวิทยาลัยนานาชาติ (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 9 หน่วยกิต
3541101 หลักการตลาด      3(3-0-6)
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 63 หน่วยกิต
1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1      3(3-0-6)
1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2      3(3-0-6)
1571205 การฟังและการพูดภาษาจีน 1      3(2-2-5)
1571206 การฟังและการพูดภาษาจีน 2      3(2-2-5)
1571301 การอ่านภาษาจีน 1      3(3-0-6)
1571302 การอ่านภาษาจีน 2      3(3-0-6)
1571501 สภาพทั่วไปของประเทศจีน      3(3-0-6)
1572103 ภาษาจีนระดับต้น 3      3(3-0-6)
1572104 ภาษาจีนระดับต้น 4      3(3-0-6)
1572202 การฟังและการพูดภาษาจีน 3      3(2-2-5)
1572402 การเขียนภาษาจีน 1      3(3-0-6)
1572403 การเขียนภาษาจีน 2      3(3-0-6)
1573104 ภาษาจีนระดับกลาง      3(3-0-6)
1573602 การแปลภาษาจีน 1      3(3-0-6)
1573603 หลักภาษาจีน      3(3-0-6)
1573604 การแปลภาษาจีน 2      3(3-0-6)
1573704 ภาษาจีนธุรกิจ 1      3(3-0-6)
1573706 ภาษาจีนธุรกิจ 2      3(3-0-6)
1574101 ภาษาจีนระดับสูง      3(3-0-6)
1574602 ล่ามทางธุรกิจ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
1573303 ศัพทศาสตร์ภาษาจีน      3(3-0-6)
1573403 การใช้คอมพิวเตอร์ภาษาจีน      3(3-0-6)
1573705 ภาษาจีนสมัยปัจจุบัน      3(3-0-6)
1573707 ภาษาจีนสำหรับเลขานุการ      3(3-0-6)
1573710 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
1573711 การค้าและเศรษฐกิจจีน      3(3-0-6)
1573901 การวิจัยทางภาษาจีนธุรกิจ      3(3-0-6)
1574702 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 1574801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาจีนธุรกิจ      1(0-2-1)
เลือก 1574803 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางภาษาจีนธุรกิจ      6(0-36-0)
เลือก 1574804 สหกิจศึกษาทางภาษาจีนธุรกิจ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu