ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ คณะวิทยาลัยนานาชาติ (2555)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 29 หน่วยกิต
1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2      3(2-2-5)
1571205 การฟังและการพูดภาษาจีน 1      3(2-2-5)
1571206 การฟังและการพูดภาษาจีน 2      3(2-2-5)
1571301 การอ่านภาษาจีน 1      2(2-0-4)
1571302 การอ่านภาษาจีน 2      2(2-0-4)
1572402 การเขียนภาษาจีน 1      2(2-0-4)
1572403 การเขียนภาษาจีน 2      2(2-0-4)
1573603 หลักภาษาจีน      3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6)
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 34 หน่วยกิต
1572104 ภาษาจีนระดับต้น 4      3(2-2-5)
1572202 การฟังและการพูดภาษาจีน 3      3(2-2-5)
1572303 การอ่านภาษาจีน 3      2(2-0-4)
1573103 ภาษาจีนระดับกลาง 1      3(2-2-5)
1573104 ภาษาจีนระดับกลาง 2      3(2-2-5)
1573105 ศิลปะการเขียนอักษรจีน      2(1-2-3)
1573303 ศัพทศาสตร์ภาษาจีน      3(3-0-6)
1573604 การแปลภาษาจีนธุรกิจ      2(2-0-4)
1573705 ภาษาจีนสมัยปัจจุบัน      3(3-0-6)
1573708 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศจีน      2(1-2-3)
1574101 ภาษาจีนระดับสูง      3(3-0-6)
1574704 ธุรกิจการท่องเที่ยว      2(2-0-4)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 21 หน่วยกิต
1572502 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน      2(2-0-4)
1573201 การฟังข่าว      2(1-2-3)
1573304 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน      2(2-0-4)
1573402 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ      2(2-0-4)
1573506 สุภาษิต คำพังเพยและสำนวนจีน      2(2-0-4)
1573507 ประเพณีพื้นบ้านของชนชาติจีน      2(2-0-4)
1573706 ภาษาจีนธุรกิจ      2(2-0-4)
1573707 ภาษาจีนสำหรับเลขานุการ      2(2-0-4)
1574501 เรื่องสั้นจีน      3(3-0-6)
1574502 นวนิยายจีน      3(3-0-6)
1574505 ศิลปะวิชาเพลงมวยจีน      2(2-0-4)
1574506 วัฒนธรรมการดื่มการกินของจีน      2(2-0-4)
1574507 วรรณคดีจีน      2(1-2-3)
1574702 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว      2(2-0-4)
1574703 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม      2(2-0-4)
1574705 การบริหารการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ      2(2-0-4)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1574802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาจีนธุรกิจ      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1574803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาจีนธุรกิจ      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 1574801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางภาษาจีนธุรกิจ      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 1574804 สหกิจศึกษาทางภาษาจีนธุรกิจ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu