ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 36 หน่วยกิต
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น      1(0-3-1)
4021103 เคมีเบื้องต้น      3(3-0-6)
4021104 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น      1(0-3-1)
4031109 ชีววิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6)
4031110 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น      1(0-3-1)
4033902 ชีวสถิติ      3(2-2-5)
4091201 หลักการคณิตศาสตร์      3(3-0-6)
4091403 แคลคูลัส 1      3(3-0-6)
4092403 แคลคูลัส 2      3(3-0-6)
4092601 พีชคณิตเชิงเส้น      3(3-0-6)
4092701 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์และสถิติ      3(2-2-5)
4094407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข      3(3-0-6)
4112204 ความน่าจะเป็นและสถิติ 1      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 30 หน่วยกิต
4093305 เซตวิภัชนัยและการประยุกต์      3(3-0-6)
4093405 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ      3(3-0-6)
4093901 โครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์      2(0-6-1)
4094411 ตัวแปรเชิงซ้อน      3(3-0-6)
4094412 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์      3(3-0-6)
4094903 สัมมนาคณิตศาสตร์ประยุกต์      1(0-2-1)
4112205 ความน่าจะเป็นและสถิติ 2      3(3-0-6)
4113307 การควบคุมคุณภาพเชิงอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
4121305 หลักการเขียนโปรแกรม      3(2-2-5)
5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 24 หน่วยกิต
3563413 การสร้างสรรและนวัตกรรม      3(3-0-6)
3593313 การวิเคราะห์การลงทุน      3(3-0-6)
4092606 เครี่องมือคำนวณทางวิทยาศาสตร์      3(3-0-6)
4093202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง      3(3-0-6)
4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย      3(3-0-6)
4093604 กำหนดการเชิงเส้น      3(3-0-6)
4094401 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย      3(3-0-6)
4094413 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง      3(3-0-6)
4094601 การควบคุมที่เหมาะสม      3(3-0-6)
4094602 หัวข้อเลือกสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์      1(0-2-1)
4113602 การวิเคราะห์ข้อมูล      3(3-0-6)
4113603 เทคนิคการเขียน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 4094801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางคณิตศาสตร์ประยุกต์      1(0-2-1)
เลือก 4094803 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางคณิตศาสตร์ประยุกต์      6(0-36-0)
เลือก 4094804 สหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         www.uru.ac.th

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu