ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 24 หน่วยกิต
4011305 ฟิสิกส์ 1      3(3-0-6)
4011306 ฟิสิกส์ 2      3(3-0-6)
4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1      1(0-2-1)
4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2      1(0-2-1)
4021109 หลักเคมี 1      3(3-0-6)
4021110 ปฏิบัติการหลักเคมี 1      1(0-2-1)
4031101 ชีววิทยา 1      3(3-0-6)
4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1      1(0-2-1)
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1      3(3-0-6)
4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 43 หน่วยกิต
4011104 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2      3(3-0-6)
4012102 อุณหพลศาสตร์      3(3-0-6)
4012103 กลศาสตร์ 1      3(3-0-6)
4012104 ฟิสิกส์แผนใหม่      3(3-0-6)
4012107 แม่เหล็กไฟฟ้า 1      3(3-0-6)
4012108 การทดลองฟิสิกส์ 1      1(0-2-1)
4012109 การทดลองฟิสิกส์ 2      1(0-2-1)
4012110 คลื่นและการสั่นสะเทือน      3(3-0-6)
4013102 กลศาสตร์ควอนตัม 1      3(3-0-6)
4013103 สัมมนาฟิสิกส์      1(0-2-1)
4013106 กลศาสตร์ 2      3(3-0-6)
4013107 ฟิสิกส์เชิงสถิติ      3(3-0-6)
4013109 แม่เหล็กไฟฟ้า 2      3(3-0-6)
4013111 กลศาสตร์ควอนตัม 2      3(3-0-6)
4013113 การทดลองฟิสิกส์ 3      1(0-2-1)
4013114 การทดลองฟิสิกส์ 4      1(0-2-1)
4014901 โครงงานฟิสิกส์      2(0-4-2)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 18 หน่วยกิต
4012105 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 1      3(2-2-5)
4012106 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น      3(2-2-5)
4013101 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 1      3(3-0-6)
4013115 ดาราศาสตร์ 1      3(2-2-5)
4013201 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6)
4013202 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของวัสดุ 1      3(2-2-5)
4013309 พลังงานสุริยะ      3(3-0-6)
4013402 กระบวนวิธีเชิงฟิสิกส์ทฤษฎี 1      3(3-0-6)
4013405 ฟิสิกส์คำนวณ      3(2-2-5)
4013601 ดาราศาสตร์ 2      3(2-2-5)
4013602 ดาราศาสตร์ฟิสิกส์      3(3-0-6)
4014301 พลังงานแก๊สชีวภาพ      3(3-0-6)
4014302 พลังงานน้ำ      3(3-0-6)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4014801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4014802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 4014803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 4014804 สหกิจศึกษาทางฟิสิกส์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu