ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 12 หน่วยกิต
4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย      3(3-0-6)
4094407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข      3(3-0-6)
4113407 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 46 หน่วยกิต
4121102 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      3(3-0-6)
4121105 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
4121205 อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม      3(2-2-5)
4121305 หลักการเขียนโปรแกรม      3(2-2-5)
4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      3(2-2-5)
4121701 ดิจิทัลเบื้องต้น      3(2-2-5)
4122202 โครงสร้างข้อมูล      3(2-2-5)
4122206 ระบบจัดการฐานข้อมูล      3(2-2-5)
4123404 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
4123501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ      3(2-2-5)
4123706 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
4123708 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
4123904 ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)
4123905 การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      1(0-2-1)
4124910 การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์      3(0-6-3)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 27 หน่วยกิต
4122506 วิศวกรรมซอฟต์แวร์      3(2-2-5)
4123106 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
4123107 การทดสอบและการประเมินคุณภาพซอฟต์แวร์      3(2-2-5)
4123203 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล      3(2-2-5)
4123307 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน      3(2-2-5)
4123308 การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย      3(2-2-5)
4123311 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนสังคมออนไลน์      3(2-2-5)
4123507 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้      3(2-2-5)
4123639 คอมพิวเตอร์กราฟิก      3(2-2-5)
4123646 การพานิชย์และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
4124202 การประมวลผลภาพ      3(2-2-5)
4124203 ปัญญาประดิษฐ์      3(2-2-5)
4124303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่      3(2-2-5)
4124304 เกมส์และการจำลอง      3(2-2-5)
4124612 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย      3(2-2-5)
4124613 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ      3(2-2-5)
4124704 การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย      3(2-2-5)
4124705 วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
4124707 เว็บเทคโนโลยี      3(2-2-5)
4124708 เทคโนโลยีไร้สายและการสื่อสารการเชื่อมต่อสิ่งของผ่านอินเทอร์เน็ต      3(2-2-5)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 4124805 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการคอมพิวเตอร์      1(0-2-1)
เลือก 4124802 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการคอมพิวเตอร์      6(0-36-0)
เลือก 4124806 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu