ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 7 หน่วยกิต
4031109 ชีววิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6)
4031110 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น      1(0-2-1)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 54 หน่วยกิต
4081206 กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 1      2(1-2-3)
4081207 กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2      2(1-2-3)
4081301 จิตวิทยาการกีฬา      2(2-0-4)
4081401 พื้นฐานพลศึกษา สุขศึกษา และนันทนาการ      2(2-0-4)
4081411 การจัดการกีฬาและนันทนาการเบื้องต้น      3(3-0-6)
4082105 องค์การทางการกีฬา      3(3-0-6)
4082108 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับการจัดการกีฬา      3(2-2-5)
4082201 สรีรวิทยาการออกกำลังกาย      3(2-2-5)
4082202 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย      3(2-2-5)
4082301 เวชศาสตร์การกีฬา      3(2-2-5)
4083106 การจัดการแข่งขันกีฬา      2(2-0-4)
4083111 การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา      3(3-0-6)
4083201 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว      2(2-0-4)
4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ      3(2-2-5)
4083204 โภชนศาสตร์การกีฬา      2(2-0-4)
4083418 มวยไทยประกอบดนตรี      2(1-2-3)
4084202 หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา      2(1-2-3)
4084410 การอยู่ค่ายพักแรม      2(1-2-3)
4084609 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพี่อพัฒนาชุมชน      2(1-2-3)
4084902 การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา      2(2-0-4)
4084904 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 31 หน่วยกิต
4081409 เกมและเกมนำ      2(1-2-3)
4081501 กรีฑา 1      2(1-2-3)
4081503 แบดมินตัน      2(1-2-3)
4081504 เทเบิลเทนนิส      2(1-2-3)
4081505 ว่ายน้ำ 1      2(1-2-3)
4081507 เทนนิส      2(1-2-3)
4081516 ดาบสากล      2(1-2-3)
4081601 ฟุตบอล 1      2(1-2-3)
4081602 บาสเกตบอล 1      2(1-2-3)
4081603 วอลเลย์บอล 1      2(1-2-3)
4081607 ฮอกกี้      2(1-2-3)
4081608 เซปักตะกร้อ      2(1-2-3)
4081701 กระบี่กระบอง      2(1-2-3)
4082412 เรือพาย      2(1-2-3)
4082414 การเป็นผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม      3(2-2-5)
4082501 กรีฑา 2      2(1-2-3)
4082505 ว่ายน้ำ 2      2(1-2-3)
4082527 ฟุตซอล      2(1-2-3)
4082601 ฟุตบอล 2      2(1-2-3)
4082602 บาสเกตบอล 2      2(1-2-3)
4082603 วอลเลย์บอล 2      2(1-2-3)
4083115 การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการกีฬา      2(1-2-3)
4083303 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ      2(1-2-3)
4083308 การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย      2(1-2-3)
4083309 กีฬาสำหรับผู้บกพร่องทางกาย      2(1-2-3)
4083403 ลีลาศ      2(1-2-3)
4083408 แอโรบิคแดนซ์      2(1-2-3)
4083409 การจัดนันทนาการเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว      3(2-2-5)
4084101 อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา      2(2-0-4)
4084103 การสอนกีฬา      2(1-2-3)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4083802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4084802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 4083801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 4084801 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu