ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 24 หน่วยกิต
4011305 ฟิสิกส์ 1      3(3-0-6)
4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1      1(0-2-1)
4021109 หลักเคมี 1      3(3-0-6)
4021110 ปฏิบัติการหลักเคมี 1      1(0-2-1)
4031101 ชีววิทยา 1      3(3-0-6)
4031102 ชีววิทยา 2      3(3-0-6)
4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1      1(0-2-1)
4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2      1(0-2-1)
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1      3(3-0-6)
4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 46 หน่วยกิต
4021303 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น      1(0-2-1)
4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน      3(2-2-5)
4022505 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น      1(0-2-1)
4031304 สัตววิทยา      3(2-2-5)
4032102 สรีรวิทยาทั่วไป      3(2-2-5)
4032202 พฤกษศาสตร์      3(2-2-5)
4032401 พันธุศาสตร์      3(2-2-5)
4032602 จุลชีววิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6)
4032603 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น      1(0-2-1)
4033106 นิเวศวิทยา      3(2-2-5)
4033107 วิวัฒนาการ      3(2-2-5)
4033109 อนุกรมวิธาน      3(2-2-5)
4033501 เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา      3(2-2-5)
4033902 ชีวสถิติ      3(2-2-5)
4034116 ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต      3(2-2-5)
4034906 โครงการวิจัยทางชีววิทยา      3(0-6-3)
4034907 สัมมนาทางชีววิทยา      1(1-0-2)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 15 หน่วยกิต
4033108 ชีววิทยาของเซลล์      3(2-2-5)
4033605 เทคโนโลยีชีวภาพ      3(2-2-5)
4033903 ชีวสารสนเทศ      3(2-2-5)
4034113 หัวข้อคัดสรรทางชีววิทยา      2(2-0-4)
4034207 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช      3(2-2-5)
4034310 พฤติกรรมของสัตว์      3(2-2-5)
4034601 ชีววิทยาการแปรรูปอาหารและการควบคุมคุณภาพ      3(2-2-5)
4034602 ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา      3(2-2-5)
4034616 จุลินทรีย์อุตสาหกรรม      3(2-2-5)
4034618 จุลชีววิทยาอาหาร      3(2-2-5)
4034620 วิทยาภูมิคุ้มกัน      3(2-2-5)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4034801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4034802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 4034803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางชีวิทยา      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 4034804 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu