ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 24 หน่วยกิต
4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1      1(0-2-1)
4021109 หลักเคมี 1      3(3-0-6)
4021110 ปฏิบัติการหลักเคมี 1      1(0-2-1)
4031101 ชีววิทยา 1      3(3-0-6)
4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1      1(0-2-1)
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1      3(3-0-6)
4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2      3(3-0-6)
4094202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์      3(3-0-6)
4113407 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 34 หน่วยกิต
4092601 พีชคณิตเชิงเส้น      3(3-0-6)
4093201 ทฤษฎีเซต      3(3-0-6)
4093301 พีชคณิตนามธรรม 1      3(3-0-6)
4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3      3(3-0-6)
4093405 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ      3(3-0-6)
4093901 โครงงานคณิตศาสตร์      3(0-6-3)
4094404 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์      3(3-0-6)
4094407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข      3(3-0-6)
4094410 การวิเคราะห์เชิงซ้อน      3(3-0-6)
4094903 สัมมนาคณิตศาสตร์      1(0-2-1)
4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 24 หน่วยกิต
4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6)
4092701 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์      3(2-2-5)
4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย      3(3-0-6)
4093304 ทฤษฎีกึ่งกลุ่มเบื้องต้น      3(3-0-6)
4093403 การวิเคราะห์ฟังก์ชันเบื้องต้น      3(3-0-6)
4093404 การวิเคราะห์เมททริกซ์      3(3-0-6)
4093601 คณิตศาสตร์การเงิน      3(3-0-6)
4093603 คณิตศาสตร์เชิงการจัด      3(3-0-6)
4093604 กำหนดการเชิงเส้น      3(3-0-6)
4093609 คณิตศาสตร์เชิงปริมาณ      3(3-0-6)
4094201 ทฤษฎีจำนวน      3(3-0-6)
4094303 ทฤษฎีสมการ      3(3-0-6)
4094401 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย      3(3-0-6)
4094402 แคลคูลัสชั้นสูง      3(3-0-6)
4094403 การวิเคราะห์เวกเตอร์      3(3-0-6)
4094408 การวิเคราะห์จำนวนจริง      3(3-0-6)
4094504 ทฤษฎีกราฟ      3(3-0-6)
4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น      3(3-0-6)
4094608 ปัญหาคณิตศาสตร์ปัจจุบัน      3(3-0-6)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4094802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4094803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 4094801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 4094804 สหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu