ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 88 หน่วยกิต
4011301 ฟิสิกส์ทั่วไป 1      3(2-2-5)
4021102 เคมีพื้นฐาน      2(2-0-4)
4021108 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน      1(0-2-1)
4021302 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น      2(2-0-4)
4021303 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์เบื้องต้น      1(0-2-1)
4021601 เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ      2(2-0-4)
4021602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ      1(0-2-1)
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น      2(2-0-4)
4022402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น      1(0-2-1)
4022502 ชีวเคมีเบื้องต้น      2(2-0-4)
4022505 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น      1(0-2-1)
4031109 ชีววิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6)
4031110 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น      1(0-2-1)
4031601 จุลชีววิทยาทั่วไป      2(2-0-4)
4031602 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป      1(0-2-1)
4091106 แคลคูลัสเบื้องต้น      3(3-0-6)
5071401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น      3(2-3-4)
5072201 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร      1(0-3-0)
5072301 หลักการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร      3(2-3-4)
5072402 การแปรรูปอาหาร      3(2-3-4)
5072403 การจัดการและการเตรียมวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร      3(2-3-4)
5072901 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร      3(2-2-5)
5073102 บรรจุภัณฑ์อาหารและเทคโนโลยีการออกแบบ      2(1-3-2)
5073201 จุลชีววิทยาทางอาหาร      3(3-0-6)
5073304 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส      2(1-3-2)
5073308 มาตรฐานอาหารและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร      3(2-3-4)
5073406 การแปรรูปผักและผลไม้      3(2-3-4)
5073502 การควบคุมกระบวนการผลิตและเครื่องมือในอุตสาหกรรมอาหาร      2(1-3-2)
5073503 วิศวกรรมการแปรรูปอาหาร      3(3-0-6)
5073505 ปฏิบัติการเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร      1(0-3-0)
5073602 อาหารและโภชนาการ      3(2-2-5)
5073701 เคมีอาหาร      3(2-3-4)
5073702 หลักการวิเคราะห์อาหาร      3(2-3-4)
5074301 การจัดการและบริหารโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร      3(2-3-4)
5074304 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร      3(2-3-4)
5074305 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและเทคโนโลยีสะอาด      3(2-3-4)
5074902 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร      3(0-6-3)
5074903 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร      1(1-0-2)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 6 หน่วยกิต
5072303 สุขาภิบาลอาหารและกฎหมายอาหาร      2(2-0-4)
5072601 อาหารเพื่อสุขภาพ      3(3-0-6)
5073302 สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมเกษตร      3(2-2-5)
5073405 กระบวนการแช่เย็นและแช่แข็งอาหาร      3(2-3-4)
5073504 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร      3(2-2-5)
5074302 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร      3(2-2-5)
5074307 การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งทางอุตสาหกรรมอาหาร      3(2-2-5)
5074409 ธัญชาติและผลิตภัณฑ์ธัญชาติ      3(2-3-4)
5074410 นมและผลิตภัณฑ์นม      3(2-3-4)
5074411 เนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ      3(2-3-4)
5074412 ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม      3(2-3-4)
5074413 การอบแห้งอาหาร      3(2-3-4)
5074414 อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล      3(2-2-5)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5073802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมอาหาร      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5074803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมอาหาร      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 5073801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมอาหาร      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 5074801 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมอาหาร      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu