ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 24 หน่วยกิต
4021101 เคมีทั่วไป 1      3(2-2-5)
4021107 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน      3(2-2-5)
4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน      3(2-2-5)
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน      3(2-2-5)
4032401 พันธุศาสตร์      3(2-2-5)
4032601 จุลชีววิทยา      3(2-2-5)
4091608 คณิตศาสตร์สำหรับเกษตรศาสตร์      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 61 หน่วยกิต
5001105 หลักการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น      2(2-0-4)
5001901 การวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เกษตร      3(2-2-5)
5003101 หลักธุรกิจเกษตร      3(3-0-6)
5004101 การปรับปรุงพันธุ์พืช      3(2-2-5)
5004106 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช      3(2-2-5)
5004904 สัมมนาทางการเกษตร      1(0-2-1)
5004905 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร      3(3-0-6)
5004907 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร      3(0-6-3)
5011101 ปฐพีวิทยา      3(2-3-4)
5014401 การจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร      2(2-0-4)
5022505 เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่      3(2-3-4)
5032103 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน      3(2-3-4)
5032104 สรีรวิทยาการผลิตพืช      3(2-2-5)
5033501 หลักการขยายพันธุ์พืช      3(2-2-5)
5042507 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์      3(2-3-4)
5043507 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ      3(2-2-5)
5063101 หลักการประมง      3(2-2-5)
5063102 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ      3(2-3-4)
5082102 เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช      3(2-3-4)
5122101 เกษตรกลวิธาน      3(2-2-5)
5153102 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ      2(2-0-4)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 14 หน่วยกิต
5001104 ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร      2(1-2-3)
5002101 เทคโนโลยีการเกษตรนำสมัย      3(2-2-5)
5002801 การปฏิบัติงานภาคสนามทางเกษตรศาสตร์ 1      4(0-8-0)
5002802 การปฏิบัติงานภาคสนามทางเกษตรศาสตร์ 2      4(0-8-0)
5004105 เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์      3(2-2-5)
5004107 เรื่องเฉพาะทางเกษตรศาสตร์      2(1-2-3)
5004108 การปรับปรุงพันธุ์พืชขั้นสูง      3(2-2-5)
5004401 การส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน      2(1-2-3)
5012401 การจัดการดิน ปุ๋ย น้ำ เพื่อการเกษตร      3(2-2-5)
5012402 เทคโนโลยีปุ๋ย      3(2-2-5)
5033204 เทคโนโลยีการผลิตเห็ด      3(2-2-5)
5033404 การผลิตไม้ผลในระบบวนเกษตร      3(2-2-5)
5033503 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่      3(2-2-5)
5034502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อของพืชเพื่อการเกษตร      3(2-2-5)
5073306 มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร      3(2-2-5)
5172101 หลักเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร      3(2-2-5)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 5003801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเกษตรศาสตร์      1(0-2-1)
เลือก 5004801 สหกิจศึกษาทางเกษตรศาสตร์      6(0-36-0)
เลือก 5004802 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเกษตรศาสตร์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu