ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 48 หน่วยกิต
4021101 เคมีทั่วไป 1      3(2-2-5)
4021107 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน      3(2-2-5)
4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน      3(2-2-5)
4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน      3(2-2-5)
4032401 พันธุศาสตร์      3(2-2-5)
4032601 จุลชีววิทยา      3(2-2-5)
5001102 หลักพืชศาสตร์      3(2-2-5)
5001901 เทคนิควิจัยทางวิทยาศาสตร์เกษตร      3(2-2-5)
5004904 สัมมนาทางการเกษตร      1(0-2-1)
5004905 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร      3(3-0-6)
5004907 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร      3(0-6-3)
5011101 ปฐพีวิทยา      3(2-2-5)
5042507 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์      3(2-2-5)
5082102 เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช      3(2-2-5)
5122101 วิศวกรรมเกษตรเบื้องต้น      3(2-2-5)
5153102 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ      2(2-0-4)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 32 หน่วยกิต
5004101 การปรับปรุงพันธุ์พืช      3(2-2-5)
5004102 การผลิตยางพารา      3(2-2-5)
5004106 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวพืช      3(2-2-5)
5032102 สรีรวิทยาของพืชสวน      3(2-2-5)
5032103 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน      3(2-2-5)
5033205 เทคโนโลยีการผลิตพืชผัก      3(2-2-5)
5033303 เทคโนโลยีการผลิตไม้ดอกและไม้ประดับ      3(2-2-5)
5033404 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ      3(2-2-5)
5033501 หลักการขยายพันธุ์พืช      3(2-2-5)
5113401 การจัดการน้ำสำหรับพืชสวน      2(2-0-4)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 14 หน่วยกิต
5004102 การผลิตยางพารา      3(2-2-5)
5033204 เห็ดและการผลิตเห็ด      3(2-2-5)
5033503 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่      3(2-2-5)
5033504 เทคโนโลยีการจัดการสถานขยายพันธุ์ไม้      3(2-2-5)
5033601 เทคโนโลยีการผลิตพืชอุตสาหกรรม      3(2-2-5)
5034502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร      3(2-2-5)
5073306 มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร      3(2-2-5)
5172101 หลักเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร      3(2-2-5)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5003802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรศาสตร์      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรศาสตร์      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 5003801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเกษตรศาสตร์      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 5004801 สหกิจศึกษาทางเกษตรศาสตร์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu