ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวและบรรณารักษศาสตร์ คณะครุศาสตร์ (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 40 หน่วยกิต
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90-0-0)
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90-0-0)
1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290-0-0)
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)
1014901 คุรุนิพนธ์      1(0-2-1)
1021206 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5)
1051101 จิตวิทยาทั่วไป      3(3-0-6)
1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 66 หน่วยกิต
จิตวิทยาแนะแนว 1051101 จิตวิทยาทั่วไป      3(3-0-6)
จิตวิทยาแนะแนว 1051201 จิตวิทยาพัฒนาการ      3(3-0-6)
จิตวิทยาแนะแนว 1051401 จิตวิทยาการเรียนรู้      3(3-0-6)
จิตวิทยาแนะแนว 1051701 หลักการแนะแนวและการใช้เทคโนโลยีในการแนะแนว      3(3-0-6)
จิตวิทยาแนะแนว 1052302 จิตวิทยาครอบครัวและสังคม      3(3-0-6)
จิตวิทยาแนะแนว 1052601 การวัดและประเมินผลทางจิตวิทยาและการแนะแนว      3(2-2-5)
จิตวิทยาแนะแนว 1052701 การวางแผนชีวิตและอาชีพ      3(3-0-6)
จิตวิทยาแนะแนว 1053201 การปรับพฤติกรรม      3(3-0-6)
จิตวิทยาแนะแนว 1053702 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ครูจิตวิทยาการแนะแนว      3(2-2-5)
จิตวิทยาแนะแนว 1053704 ทฤษฎีและกระบวนการให้คำปรึกษา      3(3-0-6)
จิตวิทยาแนะแนว 1053705 การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์ 1631101 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์ 1631201 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์ 1631601 ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรม      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์ 1632203 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์ 1632501 การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์ 1633203 การจัดการสารสนเทศท้องถิ่น      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์ 1633401 การบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์ 1633701 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ครูบรรณารักษศาสตร์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์ 1633902 การวิจัยเบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์ 1634501 ห้องสมุดโรงเรียน      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์ 1634701 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับครูบรรณารักษ์      3(3-0-6)
วิชาเลือก      จำนวน 16 หน่วยกิต
จิตวิทยาแนะแนวเลือกเรียน 1051103 จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว      3(3-0-6)
จิตวิทยาแนะแนวเลือกเรียน 1051501 จิตวิทยาเพศศึกษา      3(3-0-6)
จิตวิทยาแนะแนวเลือกเรียน 1052401 จิตวิทยาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ      3(3-0-6)
จิตวิทยาแนะแนวเลือกเรียน 1052501 สุขภาวะทางจิตในโรงเรียน      2(2-0-4)
จิตวิทยาแนะแนวเลือกเรียน 1053706 การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี      3(2-2-5)
จิตวิทยาแนะแนวเลือกเรียน 1053707 การออกแบบนวัตกรรมทางจิตวิทยาและการแนะแนว      3(2-2-5)
จิตวิทยาแนะแนวเลือกเรียน 1053708 บูรณาการการจัดการเรียนรู้ทางจิตวิทยาและการแนะแนว      3(2-2-5)
จิตวิทยาแนะแนวเลือกเรียน 1054901 สัมมนาทางจิตวิทยาและการแนะแนว      2(1-2-3)
จิตวิทยาแนะแนวเลือกเรียน 1054902 การศึกษาเอกเทศทางจิตวิทยาและการแนะแนว      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1553601 ภาษาอังกฤษสำหรับครูบรรณารักษ์      2(2-1-4)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1631301 บริการของห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ      2(2-1-4)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1632106 การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1632204 การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1633103 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1633104 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในงานห้องสมุด      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1633205 การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศขั้นสูง      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1633207 ทักษะการรู้สารสนเทศในศตวรรษ 21      3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu