ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 40 หน่วยกิต
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90-0-0)
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90-0-0)
1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290-0-0)
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)
1014901 คุรุนิพนธ์      1(0-2-1)
1021206 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5)
1051205 จิตวิทยาสำหรับครู      3(2-2-5)
1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 66 หน่วยกิต
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023222 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023623 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูพลศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1044101 การประเมินผลการเรียนรู้พลศึกษา      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4171103 รากฐานพลศึกษา ปรัชญาและหลักการพลศึกษา      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4171202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับครูพลศึกษา      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4171203 การเคลื่อนไหวพื้นฐาน      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4171401 ทักษะและการจัดการเรียนรู้กรีฑา      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4171402 ทักษะและการจัดการเรียนรู้ว่ายน้ำ      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4171404 ทักษะและการจัดการเรียนรู้ยิมนาสติก      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4172201 สรีรวิทยาการออกกำลังกายสำหรับครูพลศึกษา      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4172202 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4172203 การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะกลไก      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4172404 ทักษะและการจัดการเรียนรู้กระบี่กระบอง      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4172405 ทักษะและการจัดการเรียนรู้มวยไทย (มวยพระยาพิชัยดาบหัก)      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4173102 การบริหารหลักสูตรพลศึกษาในโรงเรียน      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4173201 การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4173302 การพลศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4173501 หลักการจัดและการตัดสินกีฬา      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4173901 การวิจัยปฏิบัติการพลศึกษาในชั้นเรียน      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4174503 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4174903 สัมมนาทางพลศึกษา      1(0-2-1)
วิชาเอกเลือก 4172204 กิจกรรมเข้าจังหวะ      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4172406 ทักษะและการจัดการเรียนรู้แอโรบิก      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4172407 ทักษะและการจัดการเรียนรู้เทเบิลเทนนิส      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4172408 ทักษะและการจัดการเรียนรู้รักบี้ฟุตบอล      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4172409 ทักษะและการจัดการเรียนรู้แบดมินตัน      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4172410 ทักษะและการจัดการเรียนรู้เทนนิส      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4172411 เกมและกิจกรรมนันทนาการ      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4172412 ทักษะและการจัดการเรียนรู้วอลเลย์บอลชายหาด      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4173202 ทักษะและการจัดการเรียนรู้วอลเลย์บอล      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4173203 ทักษะและการจัดการเรียนรู้ฟุตบอล      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4173204 ทักษะและการจัดการเรียนรู้ฟุตซอล      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4173205 ทักษะและการจัดการเรียนรู้เปตอง      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4173206 ทักษะและการจัดการเรียนรู้บาสเกตบอล      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4173207 ทักษะและการจัดการเรียนรู้เซปัคตะกร้อ      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4173208 ทักษะและการจัดการเรียนรู้แฮนด์บอล      2(1-2-3)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu