ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 40 หน่วยกิต
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90-0-0)
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90-0-0)
1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290-0-0)
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)
1014901 คุรุนิพนธ์      1(0-2-1)
1021206 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5)
1051205 จิตวิทยาสำหรับครู      3(2-2-5)
1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 66 หน่วยกิต
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1022306 สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กประถมศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023624 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูประถมศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1101101 ทิศทางและแนวโน้มการประถมศึกษา      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1101102 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1102201 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับประถมศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1102202 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1102203 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1102204 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1102205 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1102206 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับประถมศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1102207 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ศิลปะในระดับประถมศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1102208 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในระดับประถมศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1104202 การสอนโครงงานสำหรับเด็กประถมศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1104401 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1104903 วิจัยและสัมมนาปัญหาในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1023223 การออกแบบหลักสูตรและการเรียนรู้แบบบูรณาการในชั้นเรียนประถมศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1023625 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1101501 การบริหารจัดการชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1101502 เทคนิคการจัดการห้องเรียน      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1102308 การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1102309 โภชนาการสำหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1103304 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับประถมศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1103305 กลยุทธ์การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1103306 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการการอ่านและการเขียน สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับประถมศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1103307 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในระดับประถมศึกษา      3(2-0-0)
วิชาเอกเลือก 1104203 สิ่งแวดล้อมศึกษาในชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1104204 ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมในชุมชน      3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu