ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 40 หน่วยกิต
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90-0-0)
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90-0-0)
1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290-0-0)
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)
1014901 คุรุนิพนธ์      1(0-2-1)
1021206 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5)
1051205 จิตวิทยาสำหรับครู      3(2-2-5)
1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 63 หน่วยกิต
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023626 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1071107 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1071108 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1071201 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1071202 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1071203 การจัดกิจกรรมความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1072205 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1072206 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1072405 สื่อและของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1073207 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1073208 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1073309 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการจัดการศึกษาปฐมวัย      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1073901 การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1074906 สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในอนาคต      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1071109 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1071204 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1071302 การเล่นเครื่องดนตรีสำหรับครูปฐมวัย      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1072207 การจัดกิจกรรมทางภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1072208 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1072209 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1072210 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1073209 การจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1073310 การจัดกิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็กปฐมวัย      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1073311 การจัดกิจกรรมงานสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัย      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1073402 การจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัย      3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu