ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 40 หน่วยกิต
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90-0-0)
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90-0-0)
1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290-0-0)
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)
1014901 คุรุนิพนธ์      1(0-2-1)
1021206 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5)
1051205 จิตวิทยาสำหรับครู      3(2-2-5)
1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 63 หน่วยกิต
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4091201 หลักการทางคณิตศาสตร์      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4092201 ระบบจำนวน      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4092601 พีชคณิตเชิงเส้น      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4093301 พีชคณิตนามธรรม      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4093610 วิยุตคณิต      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4093902 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4094201 ทฤษฎีจำนวน      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4094303 ทฤษฎีสมการ      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4094404 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติ      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1023217 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1023627 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูคณิตศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1024226 การวิเคราะห์แบบเรียนคณิตศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1094101 วิทยาการคำนวณ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1552627 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4093201 ทฤษฎีเซต      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4093405 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4093501 รากฐานเรขาคณิต      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4094405 การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4094406 การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4094504 ทฤษฎีกราฟ      3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu