ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 40 หน่วยกิต
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90-0-0)
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90-0-0)
1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290-0-0)
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)
1014901 คุรุนิพนธ์      1(0-2-1)
1021206 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5)
1051205 จิตวิทยาสำหรับครู      3(2-2-5)
1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 63 หน่วยกิต
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023630 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1033706 การพัฒนาและผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1091101 กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1091102 การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1091201 คณิตศาสตร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1091602 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1091701 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1092501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1092601 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1092602 การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1092701 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1093901 วิจัยและพัฒนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1094902 สัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1552635 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1093302 การเขียนโปรแกรมภาษาขั้นสูง      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1093605 เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1093606 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1093607 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1093608 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1094101 วิทยาการคำนวณ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1094601 วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1094602 คลาวด์เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1094603 เทคโนโลยีสตรีมมิ่ง      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1094604 เทคโนโลยีภาพเสมือนผสานภาพจริง      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4122206 ระบบการจัดการฐานข้อมูล      3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu