ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 40 หน่วยกิต
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90-0-0)
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90-0-0)
1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290-0-0)
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)
1014901 คุรุนิพนธ์      1(0-2-1)
1021206 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5)
1051205 จิตวิทยาสำหรับครู      3(2-2-5)
1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 63 หน่วยกิต
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023610 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูสังคมศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1033704 นวัตกรรมและสื่อดิจิทัลทางสังคมศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1522101 ศาสนศึกษา      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1642102 ประวัติศาสตร์ไทย      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1643201 อารยธรรมโลก      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2531102 หลักสังคมวิทยา      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2533902 การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางสังคมศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2534905 สัมมนาทางสังคมศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2541102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2551105 การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2562101 กฎหมายเบื้องต้น      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 3591102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5682107 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1023611 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1023612 การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1521201 จริยศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1523201 หลักพุทธธรรมและธรรมวิทยา      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1642306 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1643202 ความเป็นสกลทรรศน์      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 2503101 ท้องถิ่นศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 2533204 สิ่งแวดล้อมและประชากรศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 2534201 วัฒนธรรมสังคมดิจิทัล      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 2572301 ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก      3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu