ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 40 หน่วยกิต
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90-0-0)
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90-0-0)
1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290-0-0)
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)
1014901 คุรุนิพนธ์      1(0-2-1)
1021206 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5)
1051205 จิตวิทยาสำหรับครู      3(2-2-5)
1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 70 หน่วยกิต
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023220 การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคมี      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023620 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูเคมี      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1024225 การวิเคราะห์แบบเรียนเคมี      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4011309 ฟิสิกส์พื้นฐาน      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4021120 หลักเคมี      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4021301 เคมีอินทรีย์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4022203 เคมีอนินทรีย์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4022406 เคมีเชิงฟิสิกส์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4022518 ชีวเคมี      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4022710 ความปลอดภัยทางเคมี      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4022711 เทคโนโลยีปิโตรเคมี      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4023706 เคมีอุตสาหกรรม      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4023903 สัมมนาทางเคมี      1(0-2-1)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4024506 เคมีวิเคราะห์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4024910 โครงการวิจัยทางเคมี      3(1-4-4)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4091113 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1022305 สะเต็มศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1023903 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1032105 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1094102 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4021705 เคมีในชีวิตประจำวัน      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4022624 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4023307 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4023713 เคมีพอลิเมอร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4023724 เคมีเครื่องสำอาง      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4023731 เคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชน      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4023901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4024306 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu