ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 40 หน่วยกิต
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90-0-0)
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90-0-0)
1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290-0-0)
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)
1014901 คุรุนิพนธ์      1(0-2-1)
1021206 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5)
1051205 จิตวิทยาสำหรับครู      3(2-2-5)
1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 70 หน่วยกิต
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023619 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูชีววิทยา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1024224 การวิเคราะห์แบบเรียนชีววิทยา      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4011309 ฟิสิกส์พื้นฐาน      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4021102 เคมีพื้นฐาน      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4031113 หลักชีววิทยา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4031304 สัตววิทยา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4032104 ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4032105 ระบบวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4032106 นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรักษ์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4032107 สรีรวิทยาและชีวเคมีพื้นฐานของชีวิต      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4032202 พฤกษศาสตร์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4032404 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4032601 จุลชีววิทยา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4033902 ชีวสถิติ      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4034906 โครงการวิจัยทางชีววิทยา      3(1-4-4)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4034907 สัมมนาทางชีววิทยา      1(0-2-1)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4091113 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1022305 สะเต็มศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1023902 เทคนิคทางชีววิทยาและการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4032303 ปรสิตวิทยา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4032609 ราวิทยา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4033107 วิวัฒนาการ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4033203 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4033204 ชีววิทยาของพืชสมุนไพร      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4033301 กีฏวิทยา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4033401 ชีววิทยาการสืบพันธุ์และการเจริญ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4033605 เทคโนโลยีชีวภาพ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4033705 การสำรวจและรวบรวมสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4033706 วิทยาศาสตร์ชีวภาพในท้องถิ่น      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4034207 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4034310 พฤติกรรมสัตว์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4034503 ไมโครเทคนิค      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4034616 จุลินทรีย์อุตสาหกรรม      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4034618 จุลชีววิทยาทางอาหาร      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4034621 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu