ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 40 หน่วยกิต
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90-0-0)
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90-0-0)
1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290-0-0)
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)
1014901 คุรุนิพนธ์      1(0-2-1)
1021206 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5)
1051205 จิตวิทยาสำหรับครู      3(2-2-5)
1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 70 หน่วยกิต
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023618 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูฟิสิกส์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1024223 การวิเคราะห์แบบเรียนฟิสิกส์      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4011103 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4011104 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4011305 ฟิสิกส์ 1      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4011306 ฟิสิกส์ 2      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4012102 อุณหพลศาสตร์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4012104 ฟิสิกส์ยุคใหม่      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4012302 ฟิสิกส์ของคลื่น      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4013102 กลศาสตร์ควอนตัม      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4013301 กลศาสตร์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4013302 แม่เหล็กไฟฟ้า      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4013901 วิจัยทางฟิสิกส์      3(0-6-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4014903 สัมมนาทางฟิสิกส์      1(0-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4021102 เคมีพื้นฐาน      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4091113 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1022305 สะเต็มศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1023219 สื่อ นวัตกรรม สำหรับครูฟิสิกส์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1093604 โปรแกรมประยุกต์สำหรับครูฟิสิกส์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4012105 นิวเคลียร์ฟิสิกส์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4012106 อิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4013101 ฟิสิกส์สถานะของแข็งเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4013115 ดาราศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4013201 วัสดุศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4013310 เทคโนโลยีพลังงาน      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4013311 เครื่องมือวัดและการวิเคราะห์ทางฟิสิกส์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4013312 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4013313 ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4013314 เทคโนโลยีพลาสมา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4013501 ของเล่นศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4013502 นาโนเทคโนโลยีเชิงฟิสิกส์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4013503 ฟิสิกส์และความงาม      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4052102 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต







ติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         











































ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu