ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 40 หน่วยกิต
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90-0-0)
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90-0-0)
1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290-0-0)
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)
1014901 คุรุนิพนธ์      1(0-2-1)
1021206 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5)
1051205 จิตวิทยาสำหรับครู      3(2-2-5)
1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 63 หน่วยกิต
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1021207 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1021901 วัฒนธรรมโลก      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1022202 วรรณกรรมเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023621 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1043414 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1551114 หลักภาษาอังกฤษ      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1551115 สัทศาสตร์และสัทวิทยา      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1551233 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1552223 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1552301 การแปล      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1553241 การเรียนภาษาด้วยการแสดง      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1553243 การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการกับการพัฒนาองค์กรวิชาชีพของครูภาษาอังกฤษ      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1553244 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1553245 ไวยากรณ์ขั้นสูง      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1554235 การเขียนเชิงวิชาการ      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1023202 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1023221 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1023622 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1024903 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1551232 การเขียนอนุเฉท      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1552402 วรรณคดีเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1552404 วรรณคดีอาเซียน      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1553203 การพูดในที่ชุมชน      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1553411 วรรณกรรมสำหรับเด็ก      3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu