ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 40 หน่วยกิต
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90-0-0)
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90-0-0)
1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290-0-0)
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)
1014901 คุรุนิพนธ์      1(0-2-1)
1021206 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5)
1051205 จิตวิทยาสำหรับครู      3(2-2-5)
1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 63 หน่วยกิต
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023628 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูนาฏศิลป์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2051103 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2051104 การละครไทยและบุคคลสำคัญทางนาฏศิลป์      2(2-0-4)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2051201 นาฏศิลป์พื้นเมืองสี่ภาคและการแสดงท้องถิ่น      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2051601 การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหน้า      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2051701 สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2051705 ทักษะนาฏศิลป์ไทย      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2052102 นาฏศิลป์เบื้องต้นสำหรับครู      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2052201 ระบำมาตรฐาน      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2052202 รำเดี่ยวรำคู่      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2052203 ระบำโบราณคดี      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2052204 โขน 1      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2053902 นาฏยประดิษฐ์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2054901 การวิจัยด้านนาฏศิลป์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 2054902 สัมมนาทางด้านนาฏศิลป์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 2052101 ละครสำหรับเด็ก      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 2052103 หลักการวิเคราะห์และวิจารณ์การละคร      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 2053101 นาฏศิลป์เปรียบเทียบ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 2053203 รำหน้าพาทย์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 2053204 โขน 2      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 2053301 การจัดการนาฏศิลป์เชิงธุรกิจ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 2053703 การออกแบบเทคโนโลยีสำหรับนาฏศิลป์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 2054201 ระบำเบ็ดเตล็ด      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 2054301 การจัดการแสดงวิพิธทัศนา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 2054302 การแสดงร่วมสมัย      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 2081701 ดนตรีสำหรับครูนาฏศิลป์      3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu