ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 40 หน่วยกิต
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90-0-0)
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90-0-0)
1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290-0-0)
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)
1014901 คุรุนิพนธ์      1(0-2-1)
1021206 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5)
1051205 จิตวิทยาสำหรับครู      3(2-2-5)
1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 63 หน่วยกิต
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023613 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาจีน      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1571109 ระบบเสียงภาษาจีน      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1571205 การฟังและการพูดภาษาจีน 1      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1571206 การฟังและการพูดภาษาจีน 2      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1571301 การอ่านภาษาจีน 1      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1572401 การเขียนภาษาจีน      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1572502 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1573104 ภาษาจีนระดับกลาง      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1573106 ไวยากรณ์จีน      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1574507 วรรณคดีจีน      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1574601 การแปลภาษาจีน      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1574901 การวิจัยทางภาษาจีน      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1033705 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1571302 การอ่านภาษาจีน 2      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1572401 การเขียนภาษาจีน      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1573105 ศิลปะการเขียนอักษรจีน      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1573107 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1573303 ศัพทศาสตร์ภาษาจีน      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1573506 สุภาษิต คำพังเพยและสำนวนจีน      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1573508 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1573509 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1573712 ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1574101 ภาษาจีนระดับสูง      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1574508 ประวัติศาสตร์จีน      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1574902 การสัมมนาทางภาษาจีน      3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu