# ชื่อเรื่อง
1
กิจกรรมไหว้สาพระยาพิชัยสักการะพระแทนสิราอาสน์ นักศึกษาใหม่ปี 2560
2
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติปี 2560
3
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวจ.อุตรดิตถ์ ผลงานนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
4
English-Chinese Camp ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติบริการวิชาการแก่โรงเรียนเครือข่าย
5
แนะนำโครงการ TOEIC (2) วิทยาลัยนานาชาติ
6
แนะนำโครงการ TOEIC (1) วิทยาลัยนานาชาติ
7
การแข่งขันการนำเสนอทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา (Prep for School Lap) ดำเนินการโดย วิทยาลัยนานาชาติ
8
ค่ายพัฒนาการวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืน วิทยาลัยนานาชาติ URUIC Startup Boot Camp 2016
9
เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมอุตรดิตถ์ทดลองเรียนหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ URUIC OPEN DAY 2017
10
ค่ายภาษาอังกฤษ วิทยาลัยนานาชาติ URUIC SWAG CAMP 2017